توضیحات تکمیلی در خصوص ثبت مجمع عمومی فوق العاده

در این مطلب کوتاه در خصوص وظایف مجمع عمومی فوق العاده و ثبت مجمع عمومی فوق العاده توضیح داده شده است.

در صورت نیاز به مشاوره و تنظیم و صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و ثبت مجمع عمومی فوق العاده در کرج و تهران با ما در ارتباط باشید و از کارشناسان مجرب موسسه حقوقی بین الملل اطلاعات لازم را کسب نمایید.

اهداف مجمع عمومی فوق العاده و ثبت مجمع عمومی فوق العاده

در قانون تجارت ایران صلاحیت انحصاری مجمع عمومی  فوق العاده را احصاءمی نماید که عبارتند از:

تغییرات در سرمایه شرکت شامل افزایش و کاهش، انحلال شرکت قبل از موعد و کلیه اموری که به نوعی بار مالی دارد در قالب ثبت مجمع عمومی فوق العاده صورت میگیرد.

ضمنأ به موجب ماده 278و 279 در خصوص ثبت مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی خاص می تواند به شرکت سهامی عام تبدیل شود و سهامی عام به خاص یا شرکت های دیگر قابل تبدیل می باشد که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است

توضیح در خصوص ثبت مجمع عمومی فوق العاده

حد نصاب رسمیت جلسه جهت ثبت مجمع عمومی فوق العاده را بیان نموده که به شرح زیر در دو مرحله به عمل می آید.

دعوت دوم با حضور عده ای که بیش از یک سوم کل سهام شرکت را دارند تشکیل می گردد.در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید میگردد.

نصاب اتخاذ تصمیم در ثبت مجمع عمومی فوق العاده با اکثریت دو سوم آراء حاضر در جلسه صورت میگیرد.

در پایان در صورت نیاز به هرگونه فرایند ثبتی شامل ثبت شرکت،ثبت برند،ثبت تغییرات شرکت و دیگر خدمات اداری و حقوقی مرتبط با قانون تجارت و ثبت مجمع عمومی فوق العاده ایران با ما در تماس باشید.