در این مقاله در خصوص ثبت مجامع شرکت ها به اختصار توضیح داده شده است.در صورت نیاز به ثبت مجامع شرکت ها در کرج و تهران و همچنین کل واحد های ثبتی در استانها می توانید از کارگروه ثبت صورتجلسات و تغییرات شرکت ها در موسسه حقوقی بین الملل اطلاعات لازم را کسب نمایید.

نوع ثبت مجامع در شرکت ها

ثبت مجمع عمومی مؤسس که فقط یک بار برای تأسیس شرکت تشکیل می گردد و مجمع عمومی عادی که خود شامل دو نوع مجمع می باشد 1-مجمع عمومی عادی سالیانه ماده89. 2-مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده ماده92اما مجمع عمومی فوق العاده که در بند3 ماده 73مذکور پیش بینی شده برای مسایل  مهم شرکت که در مواد83و287و279در نظر گرفته تشکیل می گردد. ثبت مجامع شرکت ها.

توضیح در خصوص حد نصاب ثبت مجامع شرکت ها

حد نصاب رسمیت ثبت مجامع شرکت ها را حضور عده ای دانسته که آنان حداقل نصف سرمایه شرکت را تعهد نموده باشند و در واقع در نصاب رسمیت سرمایه مورد نظر بوده نه تعداد سهامداران.اگر در دعوت اول ثبت مجامع شرکت ها نصاب مذکور حاصل نشد،دو دعوت دیگر به عمل می آید که در دعوت حضور عده ای که حداقل یک سوم  کل سرمایه شرکت را دارا باشند،ضروری می باشد ودر نهایت اگر بازهم در دعوت سوم ثبت مجامع شرکت ها نصاب رسمیت جلسه حاصل نشود در این صورت شرکت تشکیل نشده محسوب شده و پذیره نویسان می توانند  طبق ماده199 مبلغ پرداختی  خود را بابت پذیره نویسی مسترد دارند.تبصره ماده فوق الذکر برای هر سهم یک رأی تخصیص داده است و سهامدار حق ندارد تحت عناوین سهم مؤسس و یا سهم ممتاز برای یک سهم،حق دو رأی داشته باشد

توضیح: ثبت مجامع شرکت ها

در قانون تجارت  قانونگذار برای پیشگیری از تخلف برای آورده غیر نقد و جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری را پیش بینی نموده است تا پس از تقویم(ارزیابی)آورده غیر نقد مراتب در ثبت مجمع عمومی شرکت ها مطرح گردد.به نظر می رسد این قبیل تدابیرتأمینی  برلی پیشگیری از نقض قانون و ارتکاب جرم ضروری می باشد.

توضیح اختیار مجمع عمومی مؤسس و ثبت مجامع شرکت ها

اختیار ثبت مجمع عمومی شرکت ها ،مؤسس در تقویم آورده غیر نقدی محدود گردیده تا اینکه صاحبان اکثریت سهام به ضرر سهامداران اقلیت سو استفاده ننمایند.ضمناً صاحب آورده غیر نقدی نیز حق رأی نسبت به آورده خود را نداشته و سهام او ازحیث حد نصاب رسمیت جلسه ورأی گیری محاسبه نمی شود.

در خصوص ارائه اطلاعات بیشتر در مورد قانون تجارت و نحوه تشکیل و ثبت مجامع شرکت ها میتوانید از کارشناسان و وکلای مجرب موسسه حقوقی بین الملل مشاوره دریافت نمایید.

 ثبت شرکت و برند بین الملل در استان البرز شهر کرج و استان تهران بزرگترین مجموعه خدمات ثبتی میباشد.