ثبت صورتجلسه در کرج

بعد از تاسیس شرکتها با توجه به شرایط بازار و اقتصاد کنونی جامعه و همچنین میل به پیشرفت در انسان ممکن است شرکت ثبت شده شما نیاز به ثبت صورتجلسه در کرج وتغییراتی مثل ثبت صورتجلسه جابجایی شرکا، ثبت صورتجلسه افزایش سرمایه، ثبت صورتجلسه انتخاب اعضای هیئت مدیره و ترمیم اعضای هیئت مدیره ، ثبت صورتجلسه تغییر ادر س شرکت و امثالهم داشته باشد.که در این خصوص مسائل حقوقی و تدوین و تنظیم و ثبت صورتجلسات در کرج  برای دوستان صاحب کسب و کار یک دقدقه محسوب میشود.در همین راستا موسسه حقوقی بین الملل با برند تجاری ثبت بین الملل کلیه فرایند وثبت صورتجلسه در کرج و تهران و دیگر نقاط ایران را با توجه به کارگروه متخصص در حوزه تغییرات و صورتجلسات شرکتها در حداقل زمان و با راه کارهای حقوقی به نحوه احسن انجام میدهد.

انواع ثبت صورتجلسات در شرکتها و تغییراتی که میتواند صورت بگیرد به شرح ذیل میباشد.

با توجه به تقاضای شما عزیزان و همچنین تغییرات بالای شرکتهای سهامی خاص و با مسئولیت محدود تمامی نمونه تیتر صورتجلسات این دو نوع شرکت برای شما ارائه میگردد.

ثبت صورتجلسه در کرج:ثبت صورتجلسات شرکت با مسئولیت محدود در کرج:

 • تدوین و تنظیم و ثبت صورتجلسات تغییر محل با مجمع عمومی فوق العاده شرکت با مسئولیت محدود
 • تدوین و تنظیم و ثبت صورتجلسه تغییر محل شرکت با هیات مدیره شرکت با مسئولیت محدود
 • تدوین و تنظیم و ثبت صورتجلسه تغییر نام شرکت با مسئولیت محدود
 • تدوین و تنظیم و ثبت صورتجلسه کاهش سرمایه شرکت با مسئولیت محدود
 • تدوین و تنظیم و ثبت صورتجلسه افزایش سرمایه شرکت با مسئولیت محدود ثبت صورتجلسه در کرج
 • تدوین و تنظیم و ثبت صورتجلسه افزایش سرمایه  همراه با ورود شرکت جدید شرکت با مسئولیت محدود
 • تدوین و تنظیم و ثبت صورتجلسه کاهش سرمایه همراه با خروج شریک شرکت با مسئولیت محدود
 • تدوین و تنظیم و ثبت صورتجلسه تغییر موضوع یا الحاق مواردی به موضوع شرکت با مسئولیت محدود
 • تدوین و تنظیم و ثبت صورتجلسه نقل و انتقال سهم الشرکه شرکت با مسئولیت محدود
 • تدوین و تنظیم و ثبت صورتجلسه تعیین سمت هیات مدیره و حق امضاء در شرکت های مسئولیت محدود
 • تدوین و تنظیم و ثبت صورتجلسه هیات مدیره در خصوص انتخاب و تعیین سمت اعضاء هیات مدیره و تعیین دارندگان حق امضاء در شرکت با مسئولیت محدود
 • تدوین و تنظیم و ثبت صورتجلسه تبدیل نوع شرکت با مسئولیت محدود به سهامی خاص
 • تدوین و تنظیم و ثبت صورتجلسه انحلال شرکت با مسئولیت محدود
 • تدوین و تنظیم و ثبت صورتجلسه تاسیس شعبه شرکت در شهرستانها شرکت با مسئولیت محدود
 • تدوین و تنظیم و ثبت نامه ختم تصفیه شرکت با مسئولیت محدود ثبت صورتجلسه در کرج
 • تدوین و تنظیم و ثبت آگهی دعوت از شرکاء جهت تشکیل مجامع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق اعاده در شرکت های سهامی خاص به طور همزمان در شرکت با مسئولیت محدود ثبت صورتجلسه در کرج
 • تدوین و تنظیم آگهی دعوت از سهامداران / شرکاء شرکت با مسئولیت محدود
 • تدوین و تنظیم و ثبت صورتجلسه در خصوص کاهش / افزایش تعداد اعضاء هیات مدیره در شرکت های با مسئولیت محدود

ثبت صورتجلسه در کرج:  ثبت صورتجلسات شرکت سهامی خاص در کرج:

 • تدوین و تنظیم و ثبت صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه یا عادی بطور فوق العاده برای انتخاب هیات مدیره و بازرسین و روزنامه کثیرالانتشار و تصویب ترازدر شرکت سهامی خاص
 • تدوین و تنظیم و ثبت صورتجلسه هیات مدیره در خصوص تعیین سمت و دارندگان امضاء مجاز شرکت سهامی خاص
 • تدوین و تنظیم و ثبت صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص اجازه نقل و انتقال سهام شرکت سهامی خاص
 • تدوین و تنظیم و ثبت صورتجلسه هیات مدیره در خصوص اجازه نقل و انتقال سهام در صورتیکه وفق اساسنامه هیات مدیره مجاز به صدور اجازه باشد شرکت سهامی خاص
 • تدوین و تنظیم و ثبت صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تغییر محل شرکت سهامی خاص
 • تدوین و تنظیم و ثبت صورتجلسه هیات مدیره در خصوص تغییر محل شرکت سهامی خاص
 • تدوین و تنظیم و ثبت صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تغییر نام
 • تدوین و تنظیم و ثبت صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تغییر موضوع شرکت سهامی خاص
 • تدوین و تنظیم و ثبت صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تغییر نوع شرکت در شرکت سهامی خاص
 • تدوین و تنظیم و ثبت صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص انحلال شرکت سهامی خاص
 • تدوین و تنظیم و ثبت صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص کاهش  سرمایه اختیاری شرکت سهامی خاص
 • تدوین و تنظیم و ثبت صورتجلسه هیات مدیره در خصوص عملی شدن کاهش سرمایه اختیاری شرکت سهامی خاص
 • تدوین و تنظیم و ثبت صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص کاهش سرمایه اجباری شرکت سهامی خاص
 • تدوین و تنظیم و ثبت صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص
 • تدوین و تنظیم و ثبت صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص عملی شدن افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص ثبت صورتجلسه در کرج
 • تدوین و تنظیم و ثبت لیست سهامداران حاضر در مجمع عمومی شرکت سهامی خاص
 • تدوین و تنظیم و ثبت آگهی حق تقدم در خصوص افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص
 • تدوین و تنظیم و ثبت آگهی دعوت سهامداران برای تشکیل مجمع عمومی سالیانه یا عادی بطور فوق العاده شرکت سهامی خاص
 • تدوین و تنظیم و ثبت آگی دعوت سهامداران برای تشکیل مجمع عمومی  فوق العاده شرکت سهامی خاص
 • تدوین و تنظیم و ثبت درخواست اعلام موجودیت شرکت به وزارت امورخارجه جهت تایید ترجمه مدارک شرکت سهامی خاص
 • تدوین و تنظیم و ثبت درخواست ملاحظه دفاتر ثبت شرکت ها بر اساس ماده 26 نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکت ها در شرکت سهامی خاص ثبت صورتجلسه در کرج
 • تدوین و تنظیم و ثبت صورتجلسه تبدیل سهام با نام به بی نام شرکت سهامی خاص
 • تدوین و تنظیم و ثبت صورتجلسه تبدیل سهام بی نام به با نام شرکت سهامی خاص
 • تدوین و تنظیم و ثبت اعلام ختم تصویه سهامی خاص
 • تدوین و تنظیم و ثبت صورتجلسه پرداخت سرمایه تعهدی شرکت سهامی خاص
 • تدوین و تنظیم و ثبت صورتجلسه انتخاب مدیر/مدیران و ناظر/ناظر تصویه شرکت سهامی خاص
 • تدوین و تنظیم و ثبت صورتجلسه جلس هیات تصفیه شرکت سهامی خاص
 • تدوین و تنظیم و ثبت صورتجلسه تعهدنامه هیات مدیره مبنی بر اینکه سود انباشته به کلیه سهامداران از طریق افزایش سهام پرداخت گردید شرکت سهامی خاص
 • تدوین و تنظیم و ثبت آگهی تبدیل نوع سهام با نام به بی نام در رعایت ماده (47) لایحه اصلاحی قانون تجارت شرکت سهامی خاص ثبت صورتجلسه در کرج
 • تدوین و تنظیم و ثبت آگهی تبدیل نوع سهام بی نام به با نام در رعایت ماده (44) لایحه اصلاحی قانون تجارت شرکت سهامی خاص ثبت صورتجلسه در کرج
 • تدوین و تنظیم و ثبت آگهی دعوت سهامداران جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده در شرکت های سهامی خاص بطور همزمان د شرکت سهامی خاص ر
 • تدوین و تنظیم و ثبت صورتجلسه در خصوص کاهش/افزایش تعداد اعضاء هیات مدیره در شرکت های سهامی خاص

در صورت نیاز به تدوین و مراحل ثبت صورتجلسه در کرج می توانید از کارشناسان مجرب موسسه بین الملل اطلاعات لازم را کسب نمایید..02632525232