ثبت صورتجلسه هیئت مدیره

در صورت نیاز به ثبت صورتجلسه هیئت مدیره می توانید از کارشناسان مجرب موسسه حقوقی بین الملل با برند تجاری بین الملل راهنمایی های لازم را کسب نمایید.در ثبت شرکت و برند بین الملل کلیه امور تدوین و تنظیم صورتجلسه هیئت مدیره و مراحل اداری و ثبت صورتجلسه هیئت مدیره در تهران و کرج با کمترین هزینه و در اسرع وقت انجام می گردد.

در صورت نیاز به ثبت صورتجلسه هیئت مدیره  در کرج و تهران و مشاوره های لازم در این خصوص با کارشناسان مجرب بین الملل در ارتباط باشید.

قبل از هر اقدام جهت ثبت صورتجلسه هیئت مدیره توضیحاتی در خصوص مدیران شرکت ها را در نظر داشته باشید.

نظر به اهمیت مدیریت در شرکت های سهامی که نقش مهمی در تحرک واحدهای  مهم اقتصادی ایفا می کنند در حقوق ایران مانند حقوق فراتسه و سایر کشورهای صنعتی،قانون گذار شرایط خاصی را در ماده111مربوط به ثبت صورتجلسه هیئت مدیرهپیش بینی نموده است.جرائم مندرج در ماده1111با در نظر گرفتن قانون مجازات عمومی منسوخه نوشته شده است.در حال حاضر موارد فوق قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)پیش بینی شده و محرومیت از حقوق اجتماعی در ماده62مکرر مصوب27/2/1377و ماده19آمده است و دادگاه کیفری کسانی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به حبس تعزیری به بیش از سه سال محکوم شده اند از حقوق اجتماعی محروم می نمایند و رفع اثر از محرومیت به پس از طی مدت محکومیت و انقضای مدت دو سال از اجرای حکم صورت می گیرد.ضمناً اصل141 شاغلین در امور دولتی اعم از رئیس جمهور و معاونان او، وزیران  و کارمندان دولت حق ندارند در سمت مدیریت در شرکت های خصوصی اشتغال داشته باشند و به موجب بند3 ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتر یاران  مصوب25تیر ماه 1354 سردفتر و دفتر یار نمی توانند به سمت عضو هیئت مدیره یا مدیر عامل شرکت های تجارتی در ثبت صورتجلسه هیئت مدیره انتخاب شوند.

توضیح دیگر در خصوص ثبت صورتجلسه هیئت مدیره

قانون گذار در ثبت صورتجلسه هیئت مدیره مدیران را مکلف کرده که تعدادی سهام با نام که در اساس نامه تعین شده صندوق شرکت برای طول  مدت مدیریت خود بسپارند.ای سهام برای جبران خسارت هایی که ممکن است از تقصیرات مدیران منفرداً یا مشترکاً بر شرکت  وارد گردد.و مدیران برای استرداد سهام وثیقه باید مفاصا حساب دوره ی  تصدی خود را ارائه نمایند.

توضیح دیگر در خصوص ثبت صورتجلسه هیئت مدیره

به موجب ماده115قانون تجارت اگر مدیری به هنگام انتخاب،سهام لازم برای وثیقه نداشته باشد یا در صورت انتقال قهری سهام وثیقه و افزایش یافتن تعداد سهام به عنوان وثیقه،مدیر باید ظرف یک ماه سهام مزبور را در صندوق شرکت بسپارد و الا مستعفی محسوب می شود.ضمناً ماده ثبت صورتجلسه هیئت مدیره 1166 تصویب عملکرد سال مالی به منزله مفاصاحساب همان دوره برای مدیر می باشد.

توضیح دیگر در خصوص ثبت صورتجلسه هیئت مدیره

ماده118قانون تجارت  قلمرو و محدودیت اختیارات مدیران  در ثبت صورتجلسه هیئت مدیره را تعین نموده ولی نگارش ماده نا هماهنگ و نا رسا می باشد و می توان آن را به شرح زیر اصلاح کرد«هیئت مدیره به جز دو مورد دارای اختیارات تام برای اداره امور شرکت می باشد.1-مسائل موجود در صلاحیت خاص مجامع عمومی صاحبان سهام2-تصمیمات و اقدامات خارج از موضوع شرکت....»و محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجمع در روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و فاقد اعتبار می باشد.