حوزه فعالیت جهت ثبت شرکت چند منظوره بسیار گسترده است و مرزهای این شرکت چه داخلی و چه خارجی نامشخص است. ثبت شرکت چند منظوره دقیقا مشابه ثبت شرکت با فعالیت تخصصی می باشد با این فرق که در موضوع و فعالیت شرکت فرایند فعالیت چند منظوره قید می گردد.

با داشتن مدارک شناسایی و حداقل داشتن مدرک تحصیلی بازرگانی در این حوزه ها همچنین در خصوص ثبت شرکت چند منظوره میتوان چنین تعریف کرد که با داشتن موضوع فعالیت جامع و کامل در زمینه بازرگانی، صادرات و واردات، توزیع و احتمالاً تامین و تولید می تواند فعالیت داشته باشد.

در صورت نیاز به ثبت شرکت در کرج و مراحل ثبت شرکت با کارشناسان مجرب بین الملل در ارتباط باشید.