• توضیحاتی در خصوص امور ثبتی و ثبت شرکت صنعتی

شرکت تولیدی صنعتی شرکتی است که به کار تولیدی اختصاص داشته و در موضوع فعالیت آن تولید کالا ومنسوجات خاص ذکرگردد.امور ثبت شرکت صنعتی را می توان به شکل شرکت صنعتی سهامی خاص و یا شرکت صنعتی مسئولیت محدود به ثبت رساند و همانگونه که گفته شد در اساسنامه این نوع شرکتها فعالیت صنعتی قید می گردد.

شرایط ثبت شرکت صنعتی سهامی خاص

• حضور سه نفر سهامدار اصلی به همراه دو بازرس که بازرسین نباید از سهامداران باشند.

• سرمایه اولیه ثبت شرکت صنعتی : معادل یا بیشتر از 000/100 تومان

• مدت زمان لازم جهت ثبت : حدود 30 روز کاری

• واریز 35% مبلغ سرمایه اولیه به حساب بانکی به نام شرکت و ارائه رسید و گواهی بانکی

مدارک ثبت شرکت صنعتی سهامی خاص

• مدارک زیر برای ثبت شرکت صنعتی در قالب سهامی خاص باید تهیه و تکمیل گردد.

1. کپی از مدارک شناسایی همه اعضا ( 5 نفر یا بیشتر)

2. اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری برای سهامداران و بازرسین

3. اقرار کتبی و امضا شده توسط همه اعضا

4. اخذ مجوز در صورت نیاز به صدور مجوز برای فعالیت تولیدی صنعتی

5. تنظیم وکالتنامه رسمی جهت اخذ مجوز

پس از تهیه و تجمیع مدارک فوق وارجاع آنها به کارشناسان موسسه حقوقی بین الملل ثبت شرکت صنعتی سهامی خاص به صورت مرحلهه به مرحله انجام می گردد. جهت ارجاع مدارک به کارشناس می توانید حضورا" آنها را تحویل دهید و یا از تلگرام یا ایمیل استفاده نمایید.

• ثبت شرکت در سامانه ثبت شرکتها

• ارائه مدارک متقاضی به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

• تعیین نام اولیه برای ثبت شرکت صنعتی

• تایید نهایی و یا رد نام بعد از 4 روز

• در صورت اخطاررد نام بلافاصله جهت انتخاب نام جدید و رفع نقص و گرفتن تاییدیه در همان روز اقدام می گردد و سپس یک نسخه از اطلاعات از طریق اینترنت برای کارشناس اداره ثبت ارسال می گردد.

• در مرحله بعد دریافت پرونده از اداره ثبت توسط کارشناس و تحویل آن به موکل به همراه برگه تایید نام جهت اخذ گواهی افتتاح حساب بانکی به نام شرکت در شرف تاسیس

• تحویل رسید واریز 35% سرمایه و نامه پلمپ بانک به کارشناس

• ارجاع مدارک بانکی به اداره ثبت شرکتها

• در صورت نیاز به مجوز ، مجوز نیز به همراه مدارک بانکی به اداره ثبت تحویل داده می شود.

• بازبینی کارشناسی و تایید موضوع اساسنامه توسط کارشناس اداره ثبت

• دفترنویسی شرکت پس از مدت 7 روز از شروع فرآیند ثبت شرکت صنعتی

• اعلام شماره ثبتی و آگهی تاسیس 3 الی 5 روزبعد از دفتر نویسی

• ارسال روزنامه رسمی طی 15 روز پس از آگهی تاسیس از طریق اداره پست

فرآیند ثبت شرکت صنعتی با مسئولیت محدود

1. وجود دو نفرشریک برای ثبت شرکت صنعتی مسئولیت محدود

2. سرمایه ثبت شرکت حداقل 000/100 تومان

3. تعهد به پرداخت کل سرمایه و اقرر مدیرعامل به دریافت آن

4. مدت زمان ثبت شرکت صنعتی تقریبا" 30 روز کاری می باشد.

پس از انجام امور فوق جهت ثبت شرک صنعتی با مسئولیت محدود مدارک زیر نیز باید تهیه و تکمیل گردد.

• تصویر مدارک شناسایی شرکا مشتمل بر کپی شناسنامه و کارت ملی

• ارائه نسخه اصل گواهی عدم سوء پیشینه

• اقرارنامه امضا شده توسط شرکا

• اخذ مجوز ثبت شرکت صنعتی در صورتی که موضوع فعالیت نیازمند مجوز باشد.

پس از تهیه مدارک فوق و تحویل آنها به وکیل و یا کارشناس و یا ارسال آنها از طریق پست الکترونیک و یا تلگرام مراحل ثبت شرکت صنعتی با مسئولیت محدود به شرح زیر آغاز می گردد.

ابتدا می بایست نسبت به موارد زیر تصمیم گیری شده وسپس باید آنها را به کارشناس ثبت بین الملل اطلاع دهید.

• نام شرکت صنعتی

• موضوع فعالیت آن به طور دقیق

• مقدار سرمایه اولیه جهت ثبت

• هیئت مدیره ، سمت هریک و میزان سهم الشرکه آنها

3. ثبت ابتدایی درخواست ثبت توسط کارشناس مربوطه

4. تکمیل مراحل ثبت و تکمیل پرونده

5. واریز وجه حق الثبت و حق النام

6. ارسال پرونده برای کارشناس اداره ثبت

7. اعلام تایید یا اخطار نقص در پرونده توسط کارشناس اداره ثبت

• در صورت رد نام جهت تعیین نام جدید اقدام عاجل نموده و مجددا" جهت کارشناسی پرونده به اداره ثبت ارجاع می شود.

8. ارسال مدارک ثبتی شرکت مشتمل بر( شرکت نامه , اساس نامه , صورتجلسه و تقاضانامه برای موکل جهت امضا)

9. پرداخت هزینه حق الدرج آگهی روزنامه رسمی ثبت شرکت صنعتی