تعریف سهام شرکت سهامی خاص به قسمتهای مساوی تقسیم می گردد که هر قسمت آن را « سهم » می نامند.

لایحه اصلاحی در تعریف سهم می گوید: «سهم قسمتی است از سرمایه شرکت سهامی که مشخص میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می باشد».

بنابراین هر سهم معلوم می کند که نسبت به کل سرمایه، صاحب آن تا چه حد و حصری می تواند در اداره امور شرکت، از طریق حضور در مجامع عمومی و ابراز رأی، مشارکت داشته باشد و چه مقدار از منافع حاصل از فعالیت شرکت، به او متعلق است و در برابر شرکت، اگر همه مبلغ سهم را نپرداخته باشد، چه میزان تعهد مالی دارد.