توضیحاتی در خصوص ثبت شرکت سهامی - ثبت شرکتهای سهامی شرکت سهامی به شرکتی اطلاق می شود که سرمایه ی آن به سهام منقسم می گردد ومسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست.شرکت سهامی ،شرکتی ست تجاری حتی اگر فعالیت اصلی آن تجاری نباشد.حداقل تعداد سهامداران در این نوع شرکتها 3نفر می باشد.این دست شرکت ها به دونوع سهامی خاص و سهامی عام تقسیم میگردند .اگر سرمایه بصورت فروش سهام به مردم عادی تامین گردد ،سهامی عام و در صورتی که تمام سرمایه منحصرا توسط موسسین تادیه شود سهامی خاص می باشد.در صورت نیاز به کسب اطلاعات تکمیلی در خصوص شرایط و نحوه ی ثبت شرکتهای سهامی اعم از خاص و عام با موسسه بین الملل تماس حاصل نمایید.