ثبت شرکت تضامنی و نسبی ، مانند سایر شرکتهای تجارتی ، الزاماً باید ثبت شوند . و ثبت آنها تابع مقررات ثبت شرکت ها است . ثبت شرکت ، در تهران در « اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری و در استان ها در واحدهای ثبت شرکت ها در ادارات کل ثبت اسناد و املاک ، به عمل می آید .

مدارک لازم برای ثبت ، که به مرجع ثبت تسلیم خواهد شد ، عبارتند از :

  • - تقاضانامه ، که باید در دو نسخه تنظیم شود.
  • -یک نسخه مصدق از شرکت نامه .
  • - یک نسخه مصدق از اساسنامه .
  • - نوشته ای به امضای مدیر شرکت ، حاکی از پرداخت تمام سرمایه نقدی و تسلیم تمام سرمایه غیرنقدی با تعیین قیمت سهم الشرکه های غیر نقدی .
  • - نام و مشخصات مدیر یا مدیران شرکت .

متصدی ثبت یک نسخه از تقاضانامه و سایر مدارک را در پرونده ضبط کرده و مطالب تقاضانامه را در دفتر مخصوص ثبت شرکت ها ، ثبت می کند و نسخه دیگر تقاضانامه را ، با قید تاریخ و شماره ثبت ، امضا به مهر اداره ممهور نموده و آن را ، که سند ثبت شرکت می باشد ، به متقاضی ثبت تسلیم می کند .

جریان باقی امور ، همان است که در مورد شرکت با مسؤولیت محدود ( شماره 569 ) گفته شد .

- متصدی ثبت باید وضع شرکت را در دفتر مربوط که دارای شماره ردیف ثبت شرکت است ، به نقل خلاصه از شرکت نامه و اساسنامه ، در صفحه ای که برای همین شرکت اختصاص می دهد ، قید نماید .

در ظرف ماه اول ثبت شرکت ، خلاصه شرکت نامه و منضمات آن ، باید توسط مرجع ثبت در « روزنامه رسمی » و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت ، به خرج خود شرکت منتشر شود. علاوه بر آن در هر موقع که تصمیماتی برای تمدیدمدت شرکت زاید بر مدت مقرر یا انحلال شرکت ( حتی در مواردی که انحلال به علت منقضی شدن مدت شرکت یا انجام شدن موضوع آن صورت گیرد ) یا تغییر اسم شرکت یا برای تغییر دیگری در اساسنامه ، اتخاذ شود و همچنین تبدیل یا خروج بعضی از شرکاء از شرکت یا تغییر مدیر یا مدیران شرکت ، باید بلافاصله جهت ثبت و انتشار به طرق فوق ، به مرجع ثبت شرکت اعلام گردد .

شخصیت حقوقی شرکت :

شرکت تضامنی و شرکت نسبی ، به استناد قانون تجارت که می گوید « کلیه شرکت های تجارتی مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند » دارای شخصیت حقوقی بوده و « شخص حقوقی » محسوب می گردند ، و می توانند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شوند که قانون برای افراد قایل است . مگر حقوق و تکالیفی که طبیعتاً فقط شخص حقیقی ، یعنی انسان می تواند دارای آن باشد . تصمیمات مربوط به امور آنها ، به وسیله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند ، اخذ می شود .- ( در مورد اشخاص حقوقی بعداً ، ش 237 و بعد ، ج 4 گفتگو خواهد شد).

- شرکت تضامنی و شرکت نسبی ، مانند سایر شرکت های تجارتی و تجار ، باید دفاتر تجارتی مذکور در ش 48 ، ج 1 را داشته باشند .