شرکتهایی که در زمینه بازرگانی تاسیس می شوند قابلیت ترخیص کالا از گمرکات را نیز دارا می باشند. این شرکت ها قطع به یقین ترخیص کالا گنجانده می شود. این شرکتها با داشتن قابلیت ترخیص کالا از گمرکات به راحتی می توانند کار بازرگانی خود را در این جهت نیز پیش ببرند.

در واقع ثبت شرکت هایی در زمینه ترخیص کالا زیر مجموعه هایی از شرکتهای بازرگانی هستند .

شرکتهایی که موضوع آنها بازرگانی نیست ولی امکان فعالیت در این زمینه را می دهند می توانند پیشاپیش، ترخیص کالا را در سرفصل شرکت خود قراردهند.

 شرایط جهت ثبت شرکت ترخیص کالا

 • تابعيت کشور جمهورى اسلامى ايران داشته باشد.
 • به يکى از اديان رسمى کشور متدین باشد.
 • سوء پيشينه نداشته باشد.
 • اعتياد به مواد مخدر نداشته باشد.
 • خدمت سربازى را به پایان رسانیده باشد يا معافيت دائم از خدمت وظيفه داشته باشد.
 • حداقل ديپلم کامل متوسطه داشته باشد.
 • حداقل ۲۵ سال تمام داشته باشد.
 • داشتن ۵ سال سابقه کار در زمينه حمل و نقل بين‌المللى

سابقه کار در يکى از راه‌هاى زير احراز خواهد شد:

 •  تأييد سازمان يا وزارتخانه مربوط براى سابقه کار دولتى.
 • تأييد سازمان تأمين اجتماعى مبنى بر پرداخت حق بيمه.
 • روزنامه رسمى کشور

ثبت شرکت ترخیص کالا

مدارک جهت ثبت شرکت ترخیص کالا

 • داشتن مدرک تحصيلى کارشناسى و بالاتر با دو سال سابقه کار
 • داشتن مدرک تحصيلى کارشناسى و بالاتر در رشته‌هاى تخصصى حمل و نقل، مديريت بازرگانی، مديريت اداری، بيمه و بانکداری، گمرک، اقتصاد و ترافيک، بدون سابقهٔ کار
 •  داشتن گواهى گذراندن دوره مديريت حمل و نقل بين‌المللى
 • عدم اشتغال در شغل در ساير شرکت‌ها (توضيح اينکه مديرعامل شرکت حمل و نقل بين‌المللى نمى‌تواند در ساير شرکت‌ها در سمت مديرعامل باشد.)

سپردن تعهد رسمى شرکت ترخیص کالا

 • عضويت در اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران.
 • نوشتن نام شرکت در دو طرف وسيله نقليه شرکت.
 • انتخاب نام فارسى یا ايرانى و غيرمشابه با نام ديگر شرکت‌هاى حمل و نقل (براى جلوگيرى از دوباره‌کارى در ابتدا نام شرکت با واحد امور شرکت‌ها هماهنگ شود، سپس در اداره ثبت شرکت‌ها ذخيره گردد.
 • ارسال يک نسخه کامل از مدارک ثبتى و آگهى تأسيس شرکت که به تأييد اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غيرتجارى رسيده باشد ظرف مدت 15 روز از تاريخ ثبت.
 •  تعهد رسمى هيئت مؤسس و مديرعامل منتخب مبنى بر ارسال آمار فعاليت شرکت هر شش ماه يک بار (پايان ماه‌هاى شهريور و اسفند)
 •  تعهد رسمى هيئت مؤسس مبنى بر اجراى کليه دستورالعمل‌هاى صادره از طرف سازمان حمل و نقل.
 •  تعهد رسمى هيئت موسس مبنى بر اينکه هر گونه تغييرات در شرکت قبل از اعلام به اداره ثبت شرکت‌ها با اطلاع و کسب نظر قبلى از سازمان حمل و نقل (واحد مربوط) انجام پذيرد.
 •  تعهد رسمى از طرف هيئت مؤسس مبنى بر اينکه اعضاى هيئت مديره و مديرعامل شرکت در هيچ‌ يک از ادارات و مؤسسات دولتى شاغل نيستند.
 • ارسال سه نسخه اساسنامه.
 • ارسال سه نسخه اظهارنامه.
 • ارسال سه نسخه شرکتنامه.
 • ارسال سه نسخه اولين صورتجلسه مجمع عمومى مبنى بر انتخاب مديرعامل و معرفى امضاهاى مجاز و ساير تصميمات متخذه.
 • ارسال مشخصات شامل نشانى و نقشه دقيق محل سکونت فعلى مديرعامل، سهامداران و اعضاى هيئت مديره و شماره تلفن آنها (در صورت تغيير نشانى و شماره تلفن مراتب را سريعاً به اطلاع برسانند.) به انضمام تصوير کليه صفحات شناسنامه اعضا.
 • ارائه گواهى عدم سوءپيشينه، عدم اعتياد به مواد مخدر و کارت پايان خدمت نظام وظيفه و مدرک تحصيلى اعضاى هيئت مديره
 • ارائه اسناد رسمى دفتر کار (محل دفتر بايد تجارى باشد.) و ارائه سند تلفن دفتر کار (با ذکر شماره تلفن) ضرورى است.

تذکر: از کليه سناد و مدارک بايد تصوير تهيه شود و به مهر کپى برابر اصل مهر گردد.

ارسال مدارک فوق، سهامداران و مديرعامل و اعضاى هيئت‌ مديره بايد ظرف مدت ۱۰ روز براى تنظيم فرم حضور در ايران با ۲ قطعه عکس و اصل شناسنامه به سازمان حمل و نقل واحد مربوط مراجعه کنند.

تکميل پرونده و مورد تأييد قرار گرفتن دفتر کار و واريز مبلغ پانصد هزار ريال به حساب شماره ۹۰۰۳۶ به نام تسهيلات بانک ملى ايران شعبه وصال تهران‌ نو، با صدور مجوز ثبت شرکت موافقت خواهد شد.

ارائه مدارک ثبتى و تطبيق آن با پيش‌ نويس تأييد شده قبلى با صدور مجوز فعاليت شرکت موافقت خواهد شد.