توضیحات تکمیلی در خصوص ثبت شرکت ترخیص کالا

شرکتهایی که در زمینه بازرگانی تاسیس می شوند قابلیت ترخیص کالا از گمرکات رانیز دارا می باشند. در سر فصل این شرکت ها قطع به یقین ترخیص کالا گنجانده می شود .این شرکتها باداشتن قابلیت ترخیص کالا از گمرکات براحتی می توانند کار بازرگانی خود را در این جهت نیز پیش ببرند.در واقع ثبت شرکت هایی  در زمینه ترخیص کالا زیر مجموعه هایی از شرکتهای بازرگانی هستند .شرکتهایی که سرفصل آنها بازرگانی نیست ولی امکان فعالیت در این زمینه را میدهند میتوانند پیشاپیش،ترخیص کالا را در سرفصل شرکت خود قراردهند.

در صورت نیاز به مشاوره در خصوص چگونگی ثبت شرکت و تغییرات شرکت ها حتما قبل از هر اقدامی با موسسه حقوقی بین الملل تماس و از مراحل و شرایط ثبت شرکت آشنا گردید.