چگونگی ثبت تغییرات شرکت در بندرعباس

مسائل و پرسش های زیادی برای افراد متقاضی جهت ثبت تغییرات شرکت در بنرعباس وجود دارد که وجود این گونه مسائل بنا بدلیل نبودن یک منبع و مرجع موثق و مفید، و در عین حال دارای اعتبار قانونی در این زمینه می باشد.

در پی آن، کسب راهنمایی و مشاوره ی لازم راجع به فرآیند صورتجلسه تغییرات شرکت ها در بندرعباس و سایر شهرستان ها، مراحل و مدارک مورد نیاز، همچنین اطلاع از هزینه ها، مشکلاتی است که متقاضیان امور ثبتی در حوزه بندرعباس اغلب با آن مواجه هستند.

ثبت شرکت بین الملل جهت سهولت شما هموطنان عزیز این امکان را برای افراد متقاضی در واحد ثبتی بنرعباس فراهم ساخته و اطلاعاتی درباره ی فرایند، مراحل ، شرایط ثبت صورتجلسه انواع شرکتها و موسسات ارائه می نماید.

در صورت نیاز به ثبت شرکت در بندرعباس و یا ثبت برند در عباس کلید نمایید.

ثبت انواع تغییرات شرکت در بندرعباس

پس از به  پایان رسیدن فرایند ثبت شرکت و تخصیص شماره ثبتی و شناسه ملی چنانچه سهامداران و هیئت مدیره شرکت قصد ایجاد تغییر در شرکت را داشته باشند طی مجمع عمومی فوق العاده و یا مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده با تمام و یا اکثریت حضور شرکا یا صاحبان سهام در این مورد اتخاذ تصمیم می نمایند.

هرگونه ثبت تغییرات شرکت از قبیل  تغییر نام، تغییرآدرس، تغییر یا الحاق به موضوع، انحلال، ورود و خروج شریک، افزایش و یا کاهش سرمایه، تبدیل سهام بانام به بی نام، تعیین اعضاء هیئت مدیره، انتخاب بازرس، تعیین حق امضاء و غیره در مجامع ذیل قابل تصویب می باشد:

مجمع عمومی فوق العادهاین مجمع در موارد و شرایط ذیل درثبت تغییرات شرکت ها تصمیم گیری می نماید :

افزایش سرمایه و یا کاهش سرمایه (که می تواند باورود وخروج شریک برگزارشود).

اصلاح مفاد اساسنامه که می تواند شامل:

 • تغییر آدرس
 • تبدیل سهام بی نام به بانام
 • نقل و انتقال سهام و یا سهم الشرکه
 • تاسیس شعبه
 • افزایش یا کاهش سرمایه
 • ورود شرکا و خروج شرکا
 • سایر مواردی که طبق قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می تواند برگزار شود.

مجمع عمومی عادی بطور فوق العادهاختیارات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مبنی برانتخاب مدیران و بازرسان، تعیین سمت مدیران و حق امضاء می باشد.

نکته: تصویب ترازنامه سالیانه که می تواند در مجمع عادی سالیانه در چهار ماهه اول سال برگزار شود در حیطه صلاحیت و مخیرات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده هم می تواند برگزار کرد.

تغییرات شرکت در بندرعباس

مدارک کلی مورد نیاز جهت ثبت تغییرات انواع شرکت ها در بندرعباس

 • کپی اساسنامه شرکت
 • روزنامه رسمی آخرین تغییرات شرکت
 •  فهرست اسامی  شرکا یا سهامداران با میزان سهام یا سهم الشرکه  ایشان
 • کارت ملی و شناسنامه تمامی موسسین
 • اصل مدارک شناسایی اشخاص در حال خروج و حضور جهت امضا در دفاتر اداره ثبت شرکت ها
 • در صورت انحلال شرکت حضور تمامی شرکا و مدیر تسویه ضروری می باشد.

در ادامه با توجه به حجم تغییرات شرکتهای بامسئولیت محدود و سهامی خاص به صورت ویژه به مراحل تغییرات این دو نوع شرکت می پردازیم.

ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت با مسئولیت محدود در بندرعباس

صورتجلسه تغییرات در شرکت های با مسئولیت محدود بسته به نوع تغییرات در مجمع عمومی عادی یا فوق العاده یا هیئت مدیره تهیه و تنظیم می گردد. سپس برای اینکه این صورتجلسه در برابر اشخاص ثالث ملاک اعتبار قرار گیرد، باید طی مراحلی که در این مطلب خواندید در اداره ثبت شرکت ها به ثبت برسد.

بعد از ثبت در سایت باید مدارک به اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری پست شود. بررسی های کارشناسان بر اساس مدارک ارسال شده و اطلاعات ثبت شده در سایت تطابق داده می شود در صورتی که ایراد و اشکالی در پرونده مشاهده نشود گواهی تغییرات صادر می کند.

مدارک مورد نیاز جهت تنظیم صورتجلسات مجامع و هیئت مدیره در شرکت با مسئولیت محدود

 • رونوشت آگهی یا روزنامه رسمی تاسیس ثبت شرکت
 • آگهی یا روزنامه رسمی تغییرات شرکت
 • شرکتنامه یا تقاضانامه ثبتی شرکت (پشت و رو)
 • شناسنامه وکارت ملی تمام شرکاء و هیئت مدیره شرکت (یا نماینده شخص حقوقی)
 • کپی برابر با اصل شده شناسنامه و کارت ملی شرکاء یا هیئت مدیره جدید شرکت
 • در صورتی که شرکای جدید اشخاص حقوقی باشند، رونوشت آخرین روزنامه رسمی شرکت و احکام نمایندگی اشخاص حقوقی، هیئت رییسه و هیئت مدیره و سهامدارن اشخاص حقوقی
 • کامل نمودن فرم اطلاعات مورد نیاز شرکت

ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت سهامی خاص در بندرعباس

صورتجلسه شرکت سهامی خاص در دو نسخه تهیه می شود که هر نسخه باید با امضاء همه یا حد نصاب مقرر قانونی سهامداران در مجامع عمومی باشد. سهامداران در مجامع عمومی به میزان سهامی که در شرکت دارند حق رای دارند.

سپس درخواست ثبت صورتجلسه را باید در قسمت تغییرات اشخاص حقوقی در سایت اداره ثبت شرکت ها انجام دهید. با پست مدارک به اداره ثبت شرکت ها طی دو هفته آگهی ثبت شرکت صادر می شود.

مدارک مورد نیاز جهت تنظیم صورتجلسات مجامع و هیئت مدیره در شرکت سهامی خاص

 • فتوکپی آگهی یا روزنامه رسمی تاسیس شرکت
 • آگهی یا روزنامه رسمی تغییرات شرکت
 • اظهارنامه ثبتی شرکت (پشت و رو)
 • ارائه اسامی  آخرین سهامداران شرکت در صورت داشتن نقل و انتقال از تاریخ ثبت
 • شناسنامه و کارت ملی کلیه سهامدران و هیئت مدیره و بازرسین شرکت (یا نماینده شخص حقوقی)
 • برابراصل شناسنامه و کارت ملی سهامداران یا هیئت مدیره و بازرسین جدید شرکت
 • در صورتی که شرکای جدید اشخاص حقوقی باشند، فتوکپی آخرین روزنامه رسمی شرکت و احکام نمایندگی اشخاص حقوقی هیئت رئیسه و هیات مدیره و سهامدارن اشخاص حقوقی
 • پر کردن کاربرگ اطلاعات مورد نیاز شرکت

ثبت صورتجلسه موسسه غیر تجاری در بندر عباس

تفاوتی در ثبت صورتجلسه موسسه غیر تجاری با شرکت های تجاری وجود ندارد. موسسات غیر تجاری نیز باید تغییرات اساسنامه را در مجموع عمومی فوق العاده و تغییرات مربوط به سمت و حق امضاء را در جلسه هیئت مدیره و تغییرات انتخاب اعضاء هیئت مدیره و تصویب ترازنامه شرکت را باید انجام دهید.

مراحل ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت ها در واحد ثبتی بندرعباس

 1.  ارجاع  مدارک و تکمیل فرم اطلاعات طبق تغییرات درخواستی توسط متقاضی
 2. تهیه صورتجلسه تغییرات شرکت
 3. ارسال صورتجلسه تغییرات و وکالت نامه جهت امضاء
 4. به امضاء رساندن و ممهور کردن صورتجلسات تغییرات و وکالت نامه توسط متقاضی
 5.  ارسال صورتجلسات تغییرات امضا شده توسط درخواست کننده
 6.  انجام ثبت نام الکترونیک در سامانه مربوطه
 7.  ارسال  پستی صورتجلسات به اداره ثبت شرکتهای بندرعباس
 8.  پیگیری روند اداری ثبت تغییرات شرکت از اداره ثبت شرکتهای بندرعباس
 9.  واریز هزینه های پرداختی و ارئه فیش مربوطه
 10.  دریافت آگهی مهر برجسته قوه قضائیه
 11.  پرداخت هزینه روزنامه رسمی
 12.  ارسال آگهی و روزنامه به متقاضی

تنظیم صورتجلسه تغییرات شرکت در استان هرمزگان

 • بندرعباس
 • بندرلنگه
 • میناب
 • قشم
 • بندر خمیر
 • جاسک
 • درگاهان
 • کیش

هر یک از خدمات مربوط به ثبت تغییرات شرکت در مجموعه ثبت بین الملل به صورت تخصصی توسط بهترین کارشناسان و وکلاء مربوطه در سریع ترین زمان و کمترین هزینه روند ثبت تغییرات را انجام دهید.