• مشکین شهر
  • سرعین
  • خلخال
  • پارس آباد
  • بیله سوار
  • نیر
  • نمین
  • انباران

در آخر باید بگوییم اعمال ثبت تغییرات دارای فنونی در این حوضه می باشد که مجموعه ثبتی حقوقی بین الملل در طی ده سال همکاری با موکلین عزیز به آن دست یافته و تا حدودی در این مقاله به اصول و استثنائات و نکات آن پرداختیم جهت دریافت اطلاعات بیشتر به مشاوران و وکلای برجسته بین الملل در حوضه ثبت اردبیل وصل گردید.