ثبت تغییرات شرکت با مسولیت محدود

برای ثبت تغییرات در شرکت با مسولیت محدود باید مجمع عمومی فوق العاده در ساعت و تاریخی مشخص با حضور کلیه شرکا تشکیل گردد که در مجمع عمومی فوق العاده همه شرکا در خصوص تغییرات مورد نظر موافقت خود را اعلام می دارند و مجمع مورد نظر صورتجلسه می گردد و به امضای تمامی شرکا می رسد و مهر می شود و صورتجلسه امضا شده و ممهور از طریق سامانه اداره ثبت شرکت ها باید تسلیم اداره ثبت شرکت ها شود و با پیگیری های مکرر از طرف وکیل یا فردی که وکالت دارد در اداره ثبت شرکت ها توسط کارشناسان داده آمایی می شود و با مستندات موجود در بایگانی پرونده شرکت توسط کارشناس اداره ثبت شرکت ها بررسی می شود و در نهایت صورتجلسه آگهی می شود و توسط وکیل آگهی اخذ می گردد.