توضیحی در خصوص امور ثبت شرکت با مسئولیت محدود

ثبت شرکت اینترنتی با مسئولیت محدود در کرج و تهران با کمترین هزینه و کاملا به صورت تخصصی توسط موسسه حقوقی بین الملل با برند تجاری مجتمع ثبت شرکت و برند انجام میگردد.

 با توجه به راه اندازی سامانه اینترنتی  جهت ثبت شرکت با مسولیت محدود کلیه افراد بایدزمان ثبت اینترنتی شرکت با مسولیت محدود دقت لازم را داشته باشند. د رصورتی که مطالبی به اشتباه در سامانه ثبت اینترنتی شرکت ثبت گردد ،مراحل کاری ثبت اینترنتی شرکت با مسولیت محدود شما دچارمشکل خواهد شد . همچنین  شما می توانید در حوزه ثبت اینترنتی شرکت با مسولیت محدود از کارشناسان ثبت بین الملل مشاوره رایگان وکمک بگیرید.مراحل ثبت شرکت اینترنتی در استان البرز و شهر کرج و تهران در ثبت بین الملل با کمترین زمان ممکن انجام میشود.

در این مقاله مطالب مفید و مختصر در خصوص ثبت اینترنتی شرکت با مسئولیت محدود جهت مطالعه شما عزیزان تدوین و تهیه گردیده است.که عناوین کلی به شرح ذیل میباشد:

تعریف شرکت با مسئولیت محدود، مدارک لازم جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود ،مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود، ،آدرس اینترنتی ثبت شرکت با مسئولیت محدود،اساسنامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود،موضوعات ثبت شرکت با مسئولیت محدود،فرق شرکت مسئولیت محدود و سهامی خاص،سرمایه ثبتی شرکت با مسئولیت محدود و دیگر موارد در این خصوص اشاره گردیده است.

تعریف شرکت با مسئولیت محدود

 • مطابق قانون تجارت شرکت با مسئولیت محدود چنین تعریف میگردد:

شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی  و اقتصادی و کسب و کار تشکیل شده و هریک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت میباشند. (م94 ق ت) در اسم شرکت باید عبارت (با مسئولیت محدود) قید شود و همچنین اسم شرکت نباید متضمن نام هیچ یک از شرکاء باشد .و الا شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده و در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن را در شرکت تضامنی خواهد داشت.

 • تعاریف دیگر در خصوص شرکت با مسئولیت محدود

عنوان شرکت با مسئولیت محدود برای نخستین بار در قانون تجارت 1311 پدیدار شد و در قانون تجارت 1303-1304 راجع به آن سخنی به میان نیامده بود . علت این سکوت این گونه توجیه گردیده که قانون تجارت فرانسه در آن زمان شرکت مسئولیت محدود را به رسمیت نشناخته بود.

شرکت با مسئولیت محدود درشمار شرکتهای سرمایه محسوب می گردد. چرا که ویژگیهای اصلی این شرکت همان خصوصیات محوری شرکت سرمایه است. با این حال برخی اوصاف شرکت مزبور اگر نه به طور کامل بلکه تا اندازه ای به شرکتهای اشخاص نزدیک است . همین امر موجب گردیده تا برخی  از حقوقدانان با مردد تلقی نمودن قانون گذار در جایابی این نوع شرکت در یکی از دسته بندی های شرکتهای سرمایه یا اشخاص معتقد باشند که شرکت با مسئولیت محدود دارای ساختار خاص خود بوده و در طبقه بندیهای بالا نم گنجد ،و "قانون گذار در تردید است  که شرکت با مسئولیت محدود را جزء شرکتهای اشخاص قرار دهد یا سرمایه . " چرا که این شرکت " در حقیقت برزخ بین شرکت سهامی و تضامنی است."

دیدگاه اخیر که مبتنی بر برخی محدودیتها در شرکت مسئولیت محدود و مهم تر از همه محدودیت در واگذاری سهم الشرکه است ، با ماهیت واقعی و کارکردهای شرکت مزبور سازگاری ندارد. زیرا در شرکتهای سهامی خاص نیز می توان واگذاری سهام آنها را مشروط به موافقت مجامع عمومی سهامداران و یا مدیران نمود.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود

 • تکمیل اسناد و مدارک شرکت با مسئولیت محدود و تحویل به کارشناس
 • رونوشت کپی مدارک شناسایی افراد شامل: کپی شناسنامه و کارت ملی
 • اگواهی عدم سوء پیشینه از پلیس +10 یا آگاهی
 • تایید وامضای اقرارنامه اعضای هیئت مدیره و بازرسین در شرکت با مسئولیت محدود
 • اخذ مجوز در صورت نیاز از مراجع ذیصلاح

مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود در اداره ثبت شرکت ها

 • پرداخت مبلغ 40000 ریال به شماره حساب سیبا 2171329011009 بانک ملی به نام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت تعیین نام شرکت با مسئولیت محدود.
 • تکمیل فرم تعیین نام شرکت با مسئولیت محدود
 • تهیه و تدوین دو برگ  تقاضا نامه شرکت با مسئولیت محدود  و تکمیل آن و امضاء ذیل  تقاضانامه  توسط کلیه  شرکا حاضر در شرکت.
 • تهیه و تدوین دو برگ  شرکت نامه شرکت با مسئولیت محدود  و تکمیل آن و امضاء ذیل  شرکت نامه  توسط کلیه شرکاء حاضر در شرکت.
 • تذکر : اوراق تقاضانامه و شرکت نامه  به دلیل بهادار بودن صرفا می بایست از  محل اداره ثبت شرکت ها هر واحد ثبتی مثل واحد ثبتی در تهران و کرج تهیه  گردند.
 • تهیه و تکمیل دو جلد اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود  و امضاء ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران .
 • تهیه و تکمیل دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین و هیئت مدیره  که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد
 • تدوین و تنظیم دو نسخه صورت جلسه هیئت مدیره  شرکت با مسئولیت محدود که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد.
 • فتوکپی شناسنامه ونمونه صورتجلسه هیئت مدیره ثبت شرکت ها  روش تعیین نام
 • کارت ملی  برابر اصل شده  کلیه شرکا و در صورتیکه مدیر عامل خارج از اعضا ی هیئت مدیره باشد ( برابر اصل در مراجع قضائی یا دفاتر اسناد رسمی صورت می گیرد )
 • فتوکپی شناسنامه و کارت ملی بازرسین
 • معرفی نامه نمایندگان ، در صورتیکه سهامداران و اعضا هیئت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند  و ارائه تصویر روزنامه رسمی آگهی  تاسیس یا آخرین تغییرات آن .
 • تائیدیه هیئت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار ، مبنی بر غیر دولتی بودن آن .
 • تذکر: در صورتی که مقداری از سرمایه شرکت آورده غیر نقدی باشد( اموال منقول و غیرمنقول) ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری الزامی است و در صورتی که اموال غیر منقول جزء سرمایه شرکت قرارداده شود ارائه  مستندات مربوطه  ضروری است .
 • اخذ مجوز در صورت  نیاز  بنا به  تشخیص  کارشناس اداره ثبت شرکتها