در تقسیم سود شرکت مختلط غیر سهامی از منافع شرکت مختلط غیرسهامی ، قانون تجارت مقررات خاصی را معین نمی نماید . با توجه به بیان ماده 142 قانون تجارت ، که روابط بین شرکاء را تابع شرکت نامه مقرر می دارد ، چنین معلوم است که این امر را موکول به ترتیبی می کند که شرکاء در شرکت نامه یا اساسنامه تعیین می کنند .