راهنمای تغییر موضوع یا الحاق به موضوع شرکت

تغییر یا الحاق به موضوع شرکت در قالب مجمع فوق العاده امکان پذیر می باشد. هر شخص حقوقی طبق قانون این قابلیت را دارد که موضوع فعالیت شرکت خود را تغییر یا الحاق نماید.

با مشاوره از کارگروه متخصص ثبت شرکت و برند بین الملل می توانید راهکارهای مفید و تدوین موضوعات تخصصی شرکت را درخواست نمایید.

مدارک لازم جهت تغییر یا الحاق به موضوع فعالیت شرکت

  • کلیه اسناد شرکت

مراحل تغییر یا الحاق به موضوع شرکت

  1. تدوین و تنظیم صورتجلسه مجمع فوق العاده
  2. تدوین موضوع جدید یا الحاق به موضوع شرکت
  3. اخذ مجوز فعالیت (در صورت لزوم)