چگونه در هیئت مدیره شرکت تغییرات ایجاد کنم؟

در قانون تجارت ایران پیش بینی تغییر اعضای هیئت مدیره (جابجایی سمت، خروج و ورود، ترمیم) پیش بینی شده است.

در صورت هرگونه تغییرات هیئت مدیره شرکت، می توانید اطلاعات کافی و لازم را از کارگروه متخصص صورتجلسات مجتمع حقوقی ثبت شرکت و برند پایش درخواست نمایید.

مدارک لازم جهت تغییرات هیئت مدیره

کلیه اسناد شرکت و مدارک شناسایی تغییرات جدید

مراحل تغییرات در اعضای هیئت مدیره

  1. تدوین صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
  2. تدوین صورتجلسه هیئت مدیره