برای تغییر آدرس دفتر مرکزی شرکت در یک واحد ثبتی یا انتقال آدرس شرکت از یک واحد ثبتی به واحد دیگر باید مجمع عمومی فوق العاده با حضور کلیه شرکا (سهامداران ) در یک ساعت و تاریخ معین تشکیل گردد و صورتجلسه تغییر آدرس دفتر مرکزی به امضای کلیه شرکا به همراه مهر شرکت برسد و در نهایت صورتجلسه ممهور و امضا شده از طریق سامانه ثبت شرکت ها به اداره ثبت شرکت ها ارسال گردد.

تا آگهی گردد و تغییر آدرس دفتر مرکزی رسمی گردد . موسسه حقوقی بین الملل با دارا بودن 18 سال سابقه کار در زمینه ثبت تغییرات بهترین مشاور شما خواهد بود.

مراحل تغییر آدرس شرکت

 1. تنظیم صورتجلسه و امضا ذیل تمام اوراق توسط شرکا
 2. مراجعه به سامانه ثبت شرکت ها به نشانی http://irsherkat.ssaa.ir جهت اعلام درخواست تغییر آدرس اصلی شرکتهای تجاری
 3. بارگذاری مدارک و درج اطلاعات خواسته شده در سامانه فوق
 4. ارسال مدارک از طریق پست به اداره ثبت شرکتها
 5. مراجعه به اداره ثبت شرکت ها و پرداخت هزینه های قانونی مقرر جهت اخذ آگهی تغییرات
 6.  پرداخت هزینه روزنامه رسمی
 7.  صدور آگهی

راهنمای تغییر آدرس شرکت

تغییر آدرس شرکت

جهت تغییر در آدرس شرکت تنها کافی است که سهامداران و شرکا در شرکت با تشکیل صورتجلسه در مجامع عمومی تشکیل شده در شرکت ها اقدام به تغییر ملک شرکت اصلی خواهند کرد .

اختیارات مربوط به تغییر در آدرس شرکت در بند 3 اساسنامه شرکت ها قید خواهد شد . در شرکت های سهامی خاص و با مسئولیت محدود وظایف تغییرات آدرس را قید خواهند کرد .

در این تبصره آمده است که هیئت مدیره می تواند به هر کجا که صلاح و مصلحت است آدرس شرکت را تغییر دهد و شعباتی برای شرکت تاسیس نماید.

هم چنین تغییر در آدرس شرکت توسط تصمیم گیری های هیئت مدیره(در صورتی که در اساسنامه چنین اختیاری به هیئت مدیره داده شده باشد) و یا توسط مجمع عمومی فوق العاده قابل اجرا خواهد بود.

جهت تغییر در آدرس شرکت تنها کافی است که سهامداران و شرکا در شرکت با تشکیل صورتجلسه در مجامع عمومی تشکیل شده در شرکت ها اقدام به تغییر مل شرکت اصلی خواهند کرد .

اختیارات مربوط به تغییر در آدرس شرکت در بند 3 اساسنامه شرکت ها قید خواهد شد. در شرکت های سهامی خاص و با مسئولیت محدود وظایف تغییرات آدرس را قید خواهند کرد .

مراحل تغییر نشانی شرکتها متناسب با نوع شرکت متفاوت است. چنانچه شرکت در طول حیات خود نیاز به تغییر محل پیدا نماید مراحل و مدارک لازم تغییر شرکت سهامی و تغییر شرکت با مسئولیت محدود به شرح ذیل خواهد بود:

تغییر آدرس شرکت سهامی

 • تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورت جلسه که به امضای هیات رئیسه رسیده باشد.
 • رعایت تشریفات دعوت بر اساس قانون تجارت و اساسنامه شرکت. قابل ذکر است هر گاه اختیار تغییر محل شرکت در اساسنامه به هیات مدیره شرکت تفویض شده باشد،هیات مدیره با تنظیم صورت جلسه نسبت به ثبت تغییر محل شرکت اقدام می کند. چنانچه تغییر محل شرکت از یک شهرستان به شهرستان دیگر باشد،باید پرونده شرکت به شهرستان مربوطه با درخواست هیات مدیره با تصویب و تنظیم صورت جلسه ارسال شود.

تغییر آدرس شرکت با مسئولیت محدود

زمانی که شرکت موردنظری که تصمیم به تغییر آدرس آن را داریم شرکت با مسؤلیت محدود باشد مجمع عمومی فوق العاده جلسه ای را تشکیل داده و صورتجلسه مربوط به موضوع را تنظیم می نماید که کلیه اعضای شرکت ( شرکا) با قید کردن مقدار سهام خود باید آن را به امضا برسانند.

در صورتی که تعداد شرکا زیاد باشد مطابق با ماده 109 قانون تجارت، هیأت نظار انتخاب شده و اسامی اعضای هیأت نظارت در صورتجلسه تنظیمی درج می گردد و آنها باید صورتجلسه را امضا کنند.

این صورتجلسه باید حداکثر یکماه بعد از تاریخی که مجمع تشکیل شده به وسیله اعضای شرکت یا وکیل رسمی آن به اداره ثبت شرکتها تحویل داده شود و ثبت گردد.

هر زمان اختیار تغییر محل شرکت در اساسنامه آن به هیأت مدیره داده شده بود، هیأت مدیره باید صورتجلسه ای در رابطه با ثبت تغییر محل تنظیم نمایند و اگر تغییر محل از یک شهرستان به شهرستان دیگر صورت بگیرد پرونده شرکت مربوطه مطابق با درخواست هیئت مدیره و تنظیم و تصویب صورتجلسه به شهرستان مربوطه ارسال می شود.

صورتجلسه تغییر آدرس

 • صورتجلسات باید روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوطه بعد از امضای اشخاص ذی سمت و با مهر شخصیت حقوقی تهیه و ارسال شود.
 • صدور سه نسخه از صورتجلسه و امضای کلیه شرکا.
 • چنانچه تغییر محل شرکت از یک خیابان به خیابان دیگر باشد تنها کافی است یک صورتجلسه تغییر آدرس تنظیم نمود.
 •  چنانچه جلسه با اکثریت شرکا تشکیل شده باشد رعایت دعوت شرکت وفق اساسنامه یا قانون تجارت با ارائه مستندات ضروری است.
 • شرکا نام خود را همراه با ذکر میزان سهام در صورتجلسه نوشته و امضا کنند.
 • در صورت زیاد بودن تعداد شرکا هیأت نظارت مرکب از سه نفر از شرکا. تشکیل می شود.
 • الزام به امضای کلیه صفحات صورتجلسه.
 • اگر اختیار تغییر محل وظیفه هیأت مدیره باشد صورتجلسه با استفاده از نمونه تنظیم و به مدت 3 روز به اداره ثبت شرکتها ارسال می شود و بارکد پستی در سیستم درج می شود.