برای تغییر آدرس دفتر مرکزی شرکت در یک واحد ثبتی یا انتقال آدرس شرکت از یک واحد ثبتی به واحد دیگر باید مجمع عمومی فوق العاده با حضور کلیه شرکا (سهامداران ) در یک ساعت و تاریخ معین تشکیل گردد و صورتجلسه تغییرآدرس دفتر مرکزی به امضای کلیه شرکا به همراه مهر شرکت برسد و در نهایت صورتجلسه ممهور و امضا شده از طریق سامانه ثبت شرکت ها به اداره ثبت شرکت ها ارسال گردد.تا آگهی گردد و تغییر آدرس دفتر مرکزی رسمی گردد .موسسه حقوقی بین الملل با دارا بودن 18 سال سابقه کار در زمینه ثبت تغییرات بهترین مشاور شما خواهد بود