چگونه شخص دارنده امضاء در شرکت را تغییر دهیم؟

جهت تغییرات امضاء مجاز شرکت، طبق قانون باید اعضای هیئت مدیره موافقت خود را اعلام نمایند.

مدارک لازم جهت تغییر امضاء  شرکت

کلیه مدارک شرکت و آخرین تغییرات هیئت مدیره

مراحل تغییرات امضاء مجاز شرکت

  1. تدوین صورتجلسه هیئت مدیره و امضاء اعضا هیئت مدیره
  2. ارجاع صورتجلسه به اداره ثبت شرکت ها