تغیر آدرس شرکت کلیه اشخاص حقوقی جهت توسعه فعالیت اقتصادی خود میتوانند تغیر مکان یا آدرس دهند . مراحل تغیر آدرس در شرکتها را میتوانید با ارائه مشاوره از کارگروه تخصصی بین الملل دریافت نمایید .
  • مدارک لازم جهت تغیر آدرس شرکت
کلیه اسناد شرکت
  • مراحل تغیر آدرس شرکت
  1. تدوین صورت جلسه مجمع فوق العاده و در صورتی که اساسنامه شرکت به هیئت مدیره این اختیار را داده باشد تدوین صورت جلسه هیئت مدیره میتواند تنظیم گردد
  2. آدرس جدید همراه با کد پستی