وقتی اوراق سهام آماده شد ، شرکت برای تعویض گواهینامه موقت سهام با اوراق سهام با آنها اقدام می کند . برای این تعویض ، موضوع فقط یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی شرکت در آن درج می شود ،  منتشر می گردد و مهلتی که نباید از دو ماه کمتر باشد به دارندگان گواهینامه های موقت سهام داده می شود تا برای تعویض آنها با اوراق سهام ، به مرکز شرکت مراجعه کنند . پس از سپری شدن مهلت مذکور ، برابر تعداد گواهینامه های موقتس هامی که تعویض نشده است ، سهام بی نام یا بانام ، نسبت به  مورد ، صادر و در مرکز شرکت نگاهداری می شود تا هر موقع که دارندگان گواهینامه مزبور مراجعه کنند ، گواهینامه های آنان اخذ و ابطال و سهام به آنها تحویل داده شود . دارندگان گواهینامه های موقتی که به شرح فوق الاشعار ، آنها را با سهام تعویض نکرده اند ، نسبت به آنها ، حق حضور و رأی در مجامع عمومی شرکت ، نخواهند داشت .