تعریف مجامع عمومی شرکت سهامی خاص ، مجامع عمومی آن است که تصمیمات راجع به اداره امور شرکت را اتخاذ ، خط مشی و برنامه کار آن را تعیین و هیأت مدیره و بازرسان شرکت را انتخاب و ترازنامه و حساب سود و زیان آن را تصویب و در صورت لزوم به تغییر مواد اساسنامه یا افزایش یا کاهش سرمایه شرکت و انحلال آن اقدام می کنند .

مقررات راجع به حضور عده لازم برای تشکیل و رسمیت جلسات مجامع عمومی و آراء لازم جهت اتخاذ تصمیم و سایر مقررات مربوط را قانون و اساسنامه تعیین می  کند . مجامع عمومی مرکب از سه نوع است : مجمع عمومی مؤسس ، مجمع عمومی عادی ، مجمع عمومی فوق العاده . در مورد مجمع عمومی مؤسس قبلاً ( شماره 33 و بعد ) گفتگو شده است . در سطور آتی ، مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده گفته می شود