« تعریف شرکت مختلط غیر سهامی که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی ، بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسؤولیت محدود ، بدون انتشار سهام ، تشکیل می شود » .

در شرکت مختلط غیرسهامی ، دو نوع شریک وجود دارد : شریک ضامن و شریک با مسؤولیت محدود . برای تشکیل شرکت وجود حداقل یک شریک ضامن و یک شریک با مسؤولیت محدود لازم است . شرکت باید برای انجام امور تجارتی تشکیل شود و موضوع آن نمی تواند امور غیر تجارتی مثلاً خرید و فروش آپارتمان باشد . سرمایه به سهام تقسیم نمی شود .