تعریف شرکت مختلط سهامی : شرکت مختلط سهامی ، شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی ، بین یک عده شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن ، تشکیل می شود » .

شرکت مختلط سهامی حداقل باید از چهار شریک ، که دستم کم یکی از آنها شریک ضامن باشد ، تشکیل شود . زیرا به طوری که ( شماره 745 و 738 ) گفته خواهد شد ، هر شرکت مختلط سهامی باید دارای هیأت نظاری مرکب از سه عضو که از بین شرکاء انتخاب می شوند ، باشد و مدیریت شرکت برعهده شریک ضامن است که می تواند کسی را به سمت مدیریت تعیین کند یا شخصاً متصدی آن شود . – ( هیأت نظار بازرسی شرکت را بر عهده دارد و لذا مدیریت شرکت با عضویت در آن ، مانعه الجمع خواهد بود ) .

در تعریف شرکت مختلط سهامی ، همان طور که ملاحظه می شود ، قانون ، بر خلاف شرکت مختلط غیرسهامی ( شماره 694 ) به نوع فعالیت آن که در امور تجارتی باشد ، اشاره نمی کند . مع هذا ، به جهت شباهتی که بین این دو شرکت وجود دارد باید گفت این شرکت نیز مانند شرکت مزبور ، برای امور تجارتی تشکیل می شود و نمی تواند موضوع آن امور غیر تجارتی از قبیل خرید و فروش غیرمنقول ، مانند آپارتمان باشد . ش