تعریف شرکت سهامی عام ، همانطور که ( شماره 4 ) ذکر شد ، شرکتی است که در آن قمستی از سرمایه به وسیله مؤسسین و قسمتی دیگر از طریق فروش سهام به مردم تأمین می شود . در خصوص تعداد سهامداران این نوع شرکت ، هر چند ماده 3 لایحه اصلاح قانون تجارت می گوید که تعداد سهامداران نباید از سه نفر کمتر باشد ، ولی از آنجا که به تصریح ماده 107 لایحه مزبور ، عده اعضای هیأت مدیره شرکت سهامی عام ف نباید از پنج نفر کمتر باشد ، بنابراین تعداد سهامداران شرکت سهامی عام ، حداقل باید پنج نفر باشد . در غیر این صورت ، تعیین هیأت مدیره ، که وجود آن برای ثبت شرکت لازم است ، ممکن نخواهد شد . چون لایحه مزبور تصریحی بر این که بازرسان باید از بین سهامداران شرکت انتخاب شوند نمی کند ، لذا می توان آنها را از بین افراد غیر سهامدار انتخاب کرده ، پس می توان وجود آنها را در تعداد حداقل مذکور سهامداران لازم برای تشکیل شرکت ، منظور نکرد . یادآوری می شود که سرمایه شرکت سهامی عام ، نباید از پنج میلیون ریال کمتر باشد .