تعریف شرکت در قانون مدنی قانون مدنی در تعریف شرکت می گوید : « شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد ، در شی واحد ، به نحو اشاعه » .

هرگاه مالی ، در مالکیت مشترک دو یا چند نفر باشد ، چنین مالکیتی مشاع و چنین حالتی را اشاعه می گویند. اشاعه آن است که مالکیت همه مالکان ، در همه ذرات شیء مربوط ، پراکنده بوده و وجود داشته باشد . همان طور که معلوم است ، برای به وجود آمدن شرکت حداقل دو نفر لازم است تا اجتماع حقوق آنها در جزوی واحد، تحقق پیدا کند.

شرکت ممکن است اختیاری یا قهری باشد. شرکت اختیاری، یا در نتیجه عقد حاصل می شود. مانند عقد بیع ، که به موجب آن دو نفر مالی را مشترکاً خریداری کنند، یا قرارداد، مانند قراردادی که در اثر آن دو نفر به تشکیل شرکت مدنی اقدام نمایند یا در نتیجه عمل شرکاء به وجود می آید، مانند این که چند نفر مالی را مشاعاً به عنوان حق الزحمه ، دریافت دارند.

شرکت قهری، از جمله در وراثت ایجاد می گردد که ورثه بدون اراده و قهراً ، مالک مشترک ماترک متوفی می شوند.