تعریف شرکت در قانون مدنی  قانون مدنی در تعریف شرکت می گوید : « شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد ، در شی واحد ، به نحو اشاعه » .

هرگاه مالی ، در مالکیت مشترک دو یا چند نفر باشد ، چنین مالکیتی مشاع و چنین حالتی را اشاعه می گویند . اشاعه آن است که مالکیت همه مالکان ، در همه ذرات شیء مربوط ، پراکنده بوده و وجود داشته باشد . همان طور که معلوم است ، برای به وجود آمدن شرکت حداقل دو نفر لازم است تا اجتماع حقوق آنها در شیء واحد ، تحقق پیدا کند .

شرکت ممکن است اختیاری یا قهری باشد . شرکت اختیاری ، یا در نتیجه عقد حاصل می شود . مانند عقد بیع ، که به موجب آن دو نفر مالی را مشترکاً خریداری کنند ، یا قرارداد ، مانند قراردادی که در اثر آن دو نفر به تشکیل شرکت مدنی اقدام نمایند یا در نتیجه عمل شرکاء به وجود می آید ، مانند این که چند نفر مالی را مشاعاً به عنوان حق الزحمه ، دریافت دارند . شرکت قهری ، از جمله در وراثت ایجاد می گردد که ورثه بدون اراده و قهراً ، مالک مشترک ماترک متوفی می شوند .