تعریف شرکت تضامنی و نسبی ، به طوی که ( بند 2 شماره 782 ) گفته خوااهد شد ، از شرکت های شخص محسوب می شوند . زیرا در آنها شخص شرکاء شهرت و اعتبار و دارائی آنها ، مورد توجه بوده و در وضع و اعتبار شرکت مؤثر می باشد.

در قانون تجارت ، مقررات راجع به شرکت تضامنی و شرکت نسبی ، غیر از تعریف و مسؤولیت شرکاء ، یکسان و مشترک است . به همین علت هر دو آنها با هم در همین مبحث مورد گفتگو قرار می گیرد :

تعریف شرکت تضامنی :

به موجب قانون تجارت « شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوص برای امور تجارتی ، بین دو یا چند نفر با مسؤولیت تضامنی تشکیل می وشد . اگر دارائی شرت برای تأدیه تمام قروض کافی نباشد ، هر یک از شرکاء مسؤول پرداخت تمام قروض شرکت است . هر قراری که بین شرکاء بر خلاف این ، ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث لم یکن خواهد بود . »

شرکت تضامنی باید اسم معینی داشته باشد . موضوع آن باید از امور تجارتی باشد . برای تشکیل آن وجود حداقل دو شریک لازم است . هر یک از شرکاء به تنهائی ، صرف نظر از مقدار سرمایه ای که در شرکت دارد ، مسؤول پرداخت بدهی های شرکت است . قرار بین شرکاء دایر بر مسؤول نبودن یک یا برخی از آنها نسبت به بدهی های مزبور ، « در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود » . مفهوم مخالف این بیان قانون ، این است که قرار مذکور بین شرکاء معتبر است .

علت این امر آن است که شرکت تضامنی یک کیان اقتصادی است که بر اساس مسؤولیت تضامنی شرکاء پایه گذاری شده و تضامن ، اس و اساس آن است و به نظر قانون این امر حتماً باید در مقابل اشخاص ثالث خلل ناپذیر باقی بماند . ولی در روابط داخلی و بین شرکاء ، به لحاظ اصل حاکمیت اراده افراد و اصل نسبی بودن اعتبار قراردادها ، قراری که بر خلاف آن باشد ، قابل قبول می باشد .