تعریف شرکت با مسئولیت محدود - ثبت شرکت

شرکت با مسؤولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون این که سرمایه به سهام یا قعطعات سهام تقسیم شده باشد ، فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت ، مسؤول قروض و تعهدات شرکت است » . بدین ترتیب برای تشکیل شرکت با مسؤولیت محدود ، وجود حداقل دو نفر ضروری است . شرکت باید برای انجام امور تجارتی تشکیل گردد . منظور از امور تجارتی ، همان معاملات تجارتی است که در ماده2 قانون تجارت بیان شده است .