تعریف سهام شرکت سهامی خاص به قسمتهای مساوی تقسیم می گردد که هر قسمت آن را « سهم » می نامند. لایحه اصلاحی در تعریف سهم می گوید : « سهم قسمتی است از سرمایه شرکت سهامی که مشخص میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می باشد » . بنابراین هر سهم معلوم می کند که نسبت به کل سرمایه ، صاحب آن تا چه حد و حصری می تواند در اداره امور شرکت ، از طریق حضور در مجامع عمومی و ابراز رأی ، مشارکت داشته باشد و چه مقدار از منافع حاصل از فعالیت شرکت ، به او متعلق است و در برابر شرکت ، اگر همه مبلغ سهم را نپرداخته باشد ، چه میزان تعهد مالی دارد .