تصفیه پس از انحلال شرکت : تصفیه امور شرکت تضامنی و شرکت نسبی پس از انحلال ، وفق مواد 202 تا 218 قانون تجارت به عمل می آید ، مگر در مورد انحلال در اثر ورشکستگی که تبع مقررات مربوط به ورشکستگی است . درباره هر دو مورد بعداً ، ( شماره 768 و بعد این کتاب و ش 78 و بعد ، ج 4 ) ، گفتگو خواهد شد .