-تشکیل و ثبت شرکت مختلط غیر سهامی : تنظیم شرکت نامه بین شرکاء ، الزامی است و با شرایطی که قبلاً درباره تنظیم شرکت نامه شرکت های دیگر ( از جمله شماره 639 ) گفته شد ، تهیه می گردد . شرکت مختلط غیرسهامی ، باید اساسنامه نیز داشته باشد . روابط بین شرکاء با رعایت مقررات مربوط به این شرکت ، تابع شرکت نامه و اساسنامه خواهد بود .

شریک با مسؤولیت محدود ، می تواند قسمتی از سهم الشرکه خود را موقع تشکیل و قسمتی دیگر را بعداً پرداخت نماید . این امر از این بیان ماده 141 که می گوید ، « شریک با مسؤولیت محدود ، کسی است که مسؤولیت او فقط تا میزان سرمایه ای است که در شرکت گذارده یا بایستی بگذارد » ، مستفاد می شود . در مورد شریک ضامن باید گفت که ظاهراً وی باید تمام سهم الشرکه خود را ، موقع تشکیل شرکت پرداخت نماید ، به همان ترتیبی که در شرکت تضامنی عمل می شود . هرچند قانون تجارت بیانی درباره نقد و غیرنقد بودن سهم الشرکه ندارد ، ولی می توان گفت که سهم الشرکه ممکن است نقد یا غیرنقد باشد . لازم است که سهم الشرکه های غیرنقدی تقویم و تسلیم شود .

مدارک لازم برای ثبت و تشکیل و ثبت شرکت مختلط غیر سهامی :

مدارکی که لازم است جهت ثبت شرکت به مرجع ثبت تسلیم گردد ، عبارتند از :

- تقاضانامه ثبت ، که باید در دو نسخه تنظیم شود .

- یک نسخه مصدق از شرکت نامه .

- یک نسخه مصدق از اساسنامه .

- اسامی شریک یا شرکای ضامن که سمت مدیریت دارند .

- مرجع ثبت در تهران ، اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری و در استان ها ، واحدهای ثبت شرکت ها ، در ادارت کل ثبت اسناد و املاک می باشد .

شخصیت حقوقی شرکت :

شرکت مختلط غیرسهامی ، مانند سایر شرکت های تجاری ، دارای شخصیت حقوقی است . شرکت مختلط غیرسهامی به عنوان یک شخص حقوقی ، می تواند دارای کلیه حقوق وتکالیفی شود که قانون برای افراد قایل است . مگر حقوق و تکالیفی که طبیعتاً ، فقط انسان می تواند دارای آن باشد . – ( درباره اشخاص حقوقی بعداً ، ش 273 و بعد ، ج 4 گفتگو خواهد شد ) .

شرکت مختلط غیرسهامی ، مانند سایر شرکت های تجارتی و تجار ، باید دارای دفاتر تجارتی مذکور در ش 48 و بعد ،ج 1 ، باشد .

انواع شرکاء :

شرکای شرکت مختلط غیرسهامی عبارتند از ، یک یا دو یا چند نفر شریک امن و یک یا دو یا چند نفر شریک با مسؤولیت محدود .

« شریک ضامن، مسؤول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارائی شرکت پیدا شود . شریک با مسؤولیت محدود ، کسی است که مسؤولیت او فقط تا میزان سرمایه ای است که در شرکت گذارده یا بایستی بگذارد » ذیلاً هر یک از شرکای مزبور و حقوق آنها ، به طور جداگانه بیان می شود .