تشکیل و ثبت شرکت مختلط سهامی ،باید دارای شرکت نامه و اساسنامه باشد . طبق ماده 176 قانون تجارت ، برخی مقررات مربوط به تشکیل شرکت های سهامی سابق ، باید در تشکیل شرکت مختلط سهامی مراعات شود . با التفات به مقررات مزبور از جمله انجام امور زیر ، برای تشکیل شرکت مختلط سهامی لازم است :

- پرداخت تمام سرمایه نقدی شریک یا شرکای ضامن . – تعهد تمام سرمایه شرکای سهامدار و پرداخت نقدی لااقل یک سوم آن . – تقویم و تحویل تمام آورده های غیرنقدی مربوط به شریک یا شرکای ضامن و شرکای سهامدار و تعیین قیمت هر یک از آنها به تفکیک . – تصویب قیمت آورده های غیرنقدی به وسلیه مجمع عمومی مؤسس.

مدارک مورد لازم برای تشکیل و ثبت شرکت مختلط سهامی :

مدارکی که باید جهت ثبت شرکت ، به مرجع ثبت داده شود ، عبارتند از :

- تقاضانامه ثبت که باید در دو نسخه تهیه گردد .

- یک نسخه مصدق از شرکت نامه .

- یک نسخه مصدق از اساسنامه .

- اسامی مدیر یا مدیران شرکت .

- نوشته ای به امضای مدیر شرکت ، حاکی از تعهد پرداخت تمام سرمایه سهامی و پرداخت لااقل ثلث از این سرمایه .

- سود مصداق از تصمیمات مجمع عمومی مؤسس ، حاکی از تقویم و تصویب سهام غیرنقدی ، تصویب نوشته موسسین ، دایر بر تعهد و تأدیه وجه سرمایه از طرف شرکاء ، و غیره .

- نوشته ای به امضای مدیر شرکت حاکی از پرداخت تمام سرمایه نقدی شرکای ضامن و تسلیم تمام سرمایه غیرنقدی ، با تعیین قیمت حصه های غیرنقدی .

- مرجع ثبت در تهران ، اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری و در استان ها ، واحدهای ثبت شرکت ها در ادارت کل ثبت اسناد و املاک می باشد .

شخصیت حقوقی شرکت :

شرکت مختلط سهامی ، مانند سایر شرکت های تجارتی ، دارای شخصیت حقوقی است . شرکت به عنوان یک شخص حقوقی ، می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قایل است . مگر حقوق و تکالیفی که بالطبیعه ، فقط انسان به عنوان یک شخص حقیقی می تواند دارای آنها باشد .

شرکت مختلط سهامی ، مانند سایر شرکت های تجارتی و تجار ، باید دفاتر تجارتی مذکور در ش 48 و بعد ، ج 1 ، را داشته باشند .

انواع شرکاء

شرکای شرکت مختلط سهامی بر دو نوعند : شریک ضامن که ممکن است یک یا دو یا چند نفر باشند و عده ای شرکای سهامی .

« شرکاء سهامی کسانی هستند که ، سرمایه آنها به صورت سهام یا قطعات سهام متساوی القیمه درآمده و مسؤولیت آنها تا میزان همان سرمایه ایست که در شرکت دارند . شریک ضامن کسی است که ، سرمایه او به صورت سهام در نیامده و مسؤول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارائی شرکت پیدا شود ، در صورت تعدد شریک ضامن ، مسؤولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر ، تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود » .

توضیح این که مسؤولیت شرکت یا شرکای ضامن در شرکت مختلط سهامی نسبت به بدهی های شرکت ، عیناً همان مسؤولیت شریک یا شرکای ضامن در شرکت مختلط غیرسهامی ، نسبت به بدهی های شرکت می باشد که قبلاً ، در بحث از شرکت اخیر ( شماره 849 و بعد ) ، در مورد آن گفتگو شده است ، به آن رجوع شود .

در مورد شرکای ضامن ، لازم است اضافه شود که هیچ یک از آنها نمی تواند ، بدون رضایت سایر شرکاء ، به حساب خود یا حساب شخص ثالث ، تجارتی از نوع تجارت شرکت نموده یا به عنوان شریک ضامن یا شریک با مسؤولیت محدود ، در شرکت دیگری که نظیر آن تجارت را دارد ، داخل شود . ممنوعیت شرکای ضامن شرکت مختلط سهامی به شرح فوق ، عیناً همان ممنوعیت شرکای شرکت تضامنی می باشد که قبلاً ( شماره 682 و بعد ) مورد گفتگو قرار گرفته است . به آن رجوع شود .

اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی

تقاضانامه ثبت شرکتهای داخلی

امضاکننده / امضاءکنندگان زیر شرکت

ثبت شرکت مزبور را با مشخصات زیر تقاضا می نمایم / نمائیم

1- نام کامل شرکت و نوع آن

2- موضوع شرکت

3- مرکز اصلی و نشانی صحیح آن

4- اسامی شرکاء یا مؤسسین

5- مبدأ تشکیل شرکت و مدت آن

6- سرمایه شرکت

الف – نقدی

ب – غیرنقدی

7- میزان سهم الشرکه هر یک از شرکاء

8- مدیر یا مدیران شرکت ، اشخاصیکه حق امضاء دارند

9- ترتیب تقسیم سود شرکت

10- موقع رسیدگی به حساب سالانه

11- انحلال شرکت مطابق ماده قانون تجارت

12- محل شعب شرکت

امضاء

ملاحظات