تشکیل شرکت سهامی خاص شرکتی است که ، همان طور که ( شماره 4 ) ذکر شد ،  تمام سرمایه آن منحصراً به وسیله مؤسسین تأمین  می شود ( برخلاف شرکت سهامی عام که قسمتی از سرمایه آن به وسیله مؤسسین و قسمتی دیگر از طریق فروش سهام به  مردم تأمین می گردد ) . تعداد سهامداران شرکت سهامی خاص نباید کمتر از سه نفر باشد.

 سرمایه شرکت سهامی خاص ، در موقع تأسیس یا بعداً هیچ وقت نباید از یک میلیون ریال کمتر باشد . در موقع تأسیس ، مؤسسین باید لااقل سی و پنج درصد آن را نقداً در حسابی که به نام شرکت در شرف تأسیس و در نزد بانک ، افتتاح می کنند واریز نمایند و پرداخت بقیه را تعهد کنند . تمام یا قسمتی از سرمایه می تواند غیرنقد باشد که در این صورت باید کلیه سرمایه غیرنقدی تأدیه گردد . از بند دو ماده 20 لایحه اصلاح قانون تجارت چنین مستفاد می شود که هرگاه سرمایه  گذاری یکی از مژسسین تماماً غیرنقد نباشد ، قسمت نقدی آن باید حداقل بالغ بر سی و پنج درصد از سرمایه وی باشد .

 در شرکت سهامی خاص ، تشکیل مجمع عمومی مؤسس ، برخلاف شرکت سهامی عام ، الزامی نیست . ولی مانند شرکت مزبور ، به شرحی که ( شماره 31 ) گفته شد ، آورده  های  غیرنقد باید طبق نظر کارشناس رسمی وزارت دادگستری ارزیابی شود و نمی توان آنها را به مبلغی بیش از ارزیابی کارشناس مذکور قبول کرد .

برای تشکیل شرکت سهامی خاص ، مؤسسین باید امور زیر را انجام دهند :

  • - تأمین سرمایه شرکت به ترتیبی که فوقاً ( شماره 59) بیان شد .
  • - تهیه اساسنامه که باید به امضای کلیه سهامداران برسد .
  • - تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که هرگونه آگهی و اطلاعیه راجع به شرکت تا تشکیل اولین مجمع عادی ، در آن منتشر خواهد شد .

 انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت ( اصلی و علی البدل ) ، که باید در صورتجلسه ای قید و به امضای کلیه سهامداران برسد . توضیح این که  مدیران و بازرس با بازرسان بعدی به وسیله مجمع عمومی عادی شرکت انتخاب خواهند شد . مدیران بازرس یا بازرسان انتخاب شده ، باید کتباً قبول سمت نمایند . قبول سمت به خودی خود ، دلیل بر این است که اشخاص مزبور با علم به تکالیف و مسؤولیتهای سمت خود ، عهده دار آن گردیده اند . از این تاریخ شرکت سهامی خاص تشکیل شده محسوب می شود .