در تنظیم صورت جلسه و تغییرات شرکت ابتدا باید کلیه تغییرات که از قبل اعمال نشده است را  کاملا   مورد بررسی  و با توجه به تغییراتی که در شرکت اعمال گردیده است شامل دستور مجامع  ، مجمع عادی و فوق العاده و  همچنن هیئت مدیره را برگذار کرد و با توجه به نوع تغییرات حتما مفاد کانون تجارت باید کاملا رعایت گردد و در چهارچوب قانون تجارت صورت جلسه تدوین گردد .

شرایط تنظیم صورت جلسات شرکتها

در صورتی که مفاد و همچنینتغییراتی که  در شرکت قبلا اعمال گردیده است اگر بررسی و آنالیز نگردد و طبق دستور جلسه صورت جلسه را تدوین نماییم  ، امکان برگشت صورت جلسه در اداره ثبت شرکت بسیار بالا می رود  و این باعث گذشت زمان و در بسیاری از موارد باعث کنسل شدن قرار داد شرکت و حتی  بعضی از موارد باعث به نتیجه نرسیدن اهداف شرکت در یک مسیر خاص است.

لذا توصیه می شود در خصوص تدوین و تنظیمصورت  جلسات حتما از کارشناسان و افرادی که در این خصوص تجربه کامل و کافی را دارند مشاوه استفاده نمایید.

افرادی که تجربه کامل تر خصوص تنظیم و تدوین صورت جلسه و تغیرات صورت جلسه را دارند به راحتی می توانند از بروز مسائلی که ممکن است ضربه قابل توجهی به شرکت زده شود جلوگیری  نمایند.

پس کلیه موکلان باید این امر را کاملا درک نموده و زمانی که نیاز به تدوین و تظیم صورت جلسه در شرکتشان  می باشد از کارشناسان  زبده موسسه حقوقی بین الملل استفاده نمایند.