آیا می توان و امکان تبدیل شرکتها وجود دارد؟ (مثلا سهامی خاص به مسئولیت محدود و بالعکس)

طبق قانون امکان تغییر نوع شرکت وجود دارد و ماهیت شرکت می تواند به عنوان مثال از شرکت مسئولیت محدود به سهامی خاص و بالعکس تبدیل شود ولی با توجه به روند پورتال اداره ثبت شرکت ها فعلا این فرایند امکان پذیر نمی باشد.

مدارک لازم جهت تبدیل شرکت

کلیه مدارک و لیست شرکاء و سهامداران

مراحل اجرای تبدیل شرکت

  1. تدوین صورتجلسه مجمع فوق العاده
  2. ارجاع صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها و پی گیری امور اداری در اداره ثبت شرکتها