تبدیل شرکت سهامی عام را به خاص به وسیله مجمع عمومی فوق العاده با شرایط مندرج در آن پیش بینی نموده است تاشرکت بتواند با سرمایه و امکانات واقعی خود به امر بازرگانی بپردازد و در برخی موارد نیز مانند ماده5 تبصره ماده141 (ل.ا.ق.ت)تبدیل نوع شرکت الزامی می باشد توضیح ماده282: ماده282 تبدیل شرکت سهامی خاص را هنگامی که بخواهد با افزایش سرمایه به شرکت سهامی عام تبدیل شود ملزم به پذیره نویسی عمومی طبق مواد مندرج در فوق است تا مرجع ثبت شرکتها پس از بررسی و تطبیق با مقررات قانون اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی را صادر نماید .ضمنا کلیه سهام عرضه شده بر مردم باید تمامی تادیه بشود تا تبدیل شرکت سهامی خاص به عام صورت بگیرد توضیح ماده 298 مواد مذکور به منظور تبدیل یا تطبیق شرکت های سهامی 13/12/1311 با قانون شرکت های سهامی عام و خاص 24 اسفند 1347 بوده است و قانون اخیر الذکر از ماده 21 الی 94 نسخ گردید.

تبدیل شرکت سهامی عام به خاص

ثبت شرکت در کرج تبدیل نوع شرکت  تبدیل شرکت خاص به محدود   تبدیل شرکت محدود به خاص   ثبت شرکتهای با مسئولیت محدود   ثبت شرکت سهامی خاص   زمان ثبت شرکت در کرج   هزینه ثبت شرکت در کرج   چگونگی ثبت شرکت در کرج   نحوه ثبت موسسه در کرج  صورتجلسه ثبت موسسه غیر تجاری در کرج   صورتجلسه ثبت موسسات در استان البرز   صورتجلسه تغییرات موسسه و شرکت در کرج  تغییرات تبدیل نوع شرکت  تغییرات تبدیل نوع شرکت محدود به خاص در استان البرز کرج. تبدیل نوع شرکت با موجود بودن کلیه مدارک ثبتی شرکت در قالب تنظیم صورتجلسه در مجمع عمومی فوق العاده امکان پذیر است که صورتجلسات مجمع عادی به طورفوق العاده و هیئت مدیره نیز جهت چیدمان اعضای جدید و انتصاب سمت به آنها ضروری می باشد. در حال حاضر در سامانه اداره ثبت شرکتها گزینه تبدیل نوع شرکت سهامی خاص به سهامی عام در نظر گرفته شده است که در نتیجه ارتقا شرکت و گسترش حیطه فعالیت می باشد. لازم به ذکر است که همراه با صورتجلسات ارسالی به اداره با نسخی از اوراق ثبتی شرکت جدید به همراه مدارک شناسایی تمامی اعضا جدید و قدیم نیز ارسال گردد.