« تبدیل شرکت تضامنی و نسبی : هر شرکت تضامنی می تواند با تصویب تمام شرکاء ، به شرکت سهامی مبدل گردد . در این صورت رعایت تمام مقررات راجعه به شرکت سهامی حتمی است » .

چون مقررات مزبور عیناً در مورد شرکت نسبی نیز جاری است . لذا باید گفت که شرکت نسبی نیز با رعایت شرایط مذکور ، می تواند به شرکت سهامی تبدیل شود . ناگفته پیداست که چون در هر دو شرکت ، دارائی شرکاء علاوه بر دارائی شرکت ، وثیقه طلب طلبکاران شرکت است و در تبدیل شرکت به شرکت سهامی ، به علت این که در شرتک سهامی ، سهامداران هیچ گونه مسؤولیتی در برابر بدهی های شرکت ندارند ، وثیقه اخیر ، کلاً از بین می رود ، لذا لازم است که قبل از اقدام به تبدیل ف نسبت به دوره عملکرد شرکت تضامنی یا شرکت نسبی و تسویه حساب و پرداخت طلب طلبکاران شرکت اقدام نمود و یا رضایت فرد فرد آنها به تبدیل شرکت به شرکت سهامی جلب گردد .

یادآوری می شود که در حال حاضر در تبدیل شرکت تضامنی یا شرکت نسبی به شرکت سهامی ، ضروری است که مقررات لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 رعایت گردد . این لایحه اصلاحی ، همان طور که سابقاً ، ( شماره 4 ) گفته شد ، دو نوع شرکت سهامی پیش بینی می کند شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص . بنابراین شرکت تضامنی یا شرکت نسبی می تواند با رعایت مقررات مربوط ، از جمله تأمین حداقل سرمایه که در شرکت سهامی عام پنج میلیون ریال و در شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال است ، به یکی از آن دو شرکت تبدیل شود .