شرکت سهامی می تواند سهام بی نام شرکت را به سهام با نام ، یا بالعکس سهام با نام را به سهام بی نام ، تبدیل  کند ، مشروط بر ا ین  که ، این امر را اساسنامه شرکت پیش بینی کرده باشد و یا مجمع عمومی فوق العاده شرکت آن را تصویب نماید.