در تبدیل سهام بی نام به سهام با نام ، باید مراتب در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد ، سه نوبت هر یک به فاصله پنج روز منتشر و مهلتی که کمتر از شش ماه از تاریخ اولین آگهی نباشد ، به صاحبان سهام داده شود تا برای تبدیل سهام خود، به مرکز شرکت مراجعه کنند . در آگهی تصریح خواهد شد که پس از انقضای آگهی مزبور ، کلیه سهام بی نام شرکت باطل شده تلقی می گردد .

سهام بی نامی که ظرف مهلت مذکور برای تبدیل به سهام با نام به مرکز شرکت تسلیم نشده باشد ، باطل محسوب و برابر تعداد آن ، سهام با نام صادر و وسیله شرکت ، در بورس اوراق بهادار یا از طریق حراج ، فروخته خواهد شد . آگهی حراج ، حداکثر تا یک ماه پس از انقضای مهلت شش ماه مذکور، فقط یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار فوق الذکر، منتشر می شود.

فاصله بین آگهی و تاریخ حراج ، حداقل ده روز و حداکثر یک ماه خواهد بود. در صورتی که در تاریخ تعیین شده ، تمام یا قسمتی از سهام به فروش نرسد، حراج تا دو نوبت ، طبق شرایط فوق  ، تجدید خواهد شد . از حاصل فروش سهام با نام مزبور ، بدواً هزینه ها کسر می گردد و مازاد آن وسیله شرکت به حساب بانکی سودآور سپرده می شود.

در صورتی که سهام باطل شده مزبور که در اختیار مالک باقی مانده است ، ظرف ده سال از تاریخ فوق الذکر، به شرکت مسترد شود، مبلغ سپرده و سود متعلق به آن ، به دستور شرکت از طرف بانک به مالک سهم پرداخت می شود .

پس از سپری شدن ده سال ، مبلغ سپرده و سود آن در حکم مال بلاصاحب بوده و باید از طرف بانک با اطلاع « دادستان شهرستان » ، به خزانه دولت منتقل گردد .

هرگاه پس از تجدید حراج ، مقداری از سهام به فروش نرسد ، صاحبان سهام بی نام ، در صورتی  که به شرکت مراجعه کنند ، به ترتیب مراجعه به شرکت ، اختیار خواهند داشت که از خالص حاصل فروش سهامی که فروخته شده است به نسبت سهام بی نامی که در دست دارند ، وجه نقد دریافت کنند و یا آن  که برابر تعداد سهام بی نام خود ، سهام با نام تحصیل نمایند .

این ترتیب تا وقتی  که وجه نقد و سهم فروخته نشده ، هر دو در اختیار شرکت قرار دارد ، رعایت خواهد شد . به عبارت دیگر حاصل فروش سهم بی نام ، مخصوص دارنده آن نیست و هر دارنده سهم بی نام ، در صورت مراجعه می تواند از آن استفاده کند.

ماهیت تبدیل سهام در شرکت

هر زمان که یک شرکت بخواهد بر اساس مقررات مندرج در اساسنامه یا بنا به تصمیم مجمع عمومی فوق العاده سهام داران خود سهام بی نام شرکت را به سهام با نام و یا آنکه سهام با نام را به سهام بی نام تبدیل نماید باید بر طبق مواد ذیل عمل کند:

در مورد تبدیل سهام بی نام به سهام با نام باید مراتب در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد سه نوبت هر یک به فاصله پنج روز منتشر و مهلتی که کم تر از شش ماه از تاریخ اولین آگهی نباشد به صاحبان سهام داده می شود تا برای تبدیل سهام خود به مرکز شرکت مراجعه کنند.

در آگهی تصریح خواهد شد که پس از انقضای مهلت مزبور کلیه سهام بی نام شرکت باطل شده تلقی می گردد.

 سهام بی نامی که ظرف مهلت مشخص شده برای تبدیل به سهام بانام به مرکز شرکت تسلیم نشده باشد باطل شده محسوب و برابر تعداد آن سهام بانام صادر و توسط شرکت در صورتیکه سهام شرکت در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشد از طریق بورس وگرنه از طریق حراج فروخته خواهد شد.

آگهی حراج حداکثر تا یک ماه پس از انقضای شش ماه مهلت مذکور فقط یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد منتشر خواهد شد. فاصله بین آگهی و تاریخ حراج حداقل ده روز و حداکثر یک ماه خواهد بود.

در صورتیکه در تاریخ تعیین شده تمام یا قسمتی از سهام به فروش نرسد حراج تا دو نوبت طبق شرایط مندرج در این ماده تجدید خواهد شد.

 از حاصل فروش سهامی که بر طبق ماده 45 فروخته می شود بدواَ هزینه های مترقبه از قبیل هزینه آگهی حراج یا حق الزحمه کارگران بورس کسر و مازاد آن توسط شرکت در حساب بانکی بهره دار سپرده می شود ، در صورتیکه ظرف ده سال از تاریخ فروش سهام باطل شده به شرکت مسترد شود مبلغ سپرده و بهره مربوط به دستور شرکت از طرف بانک به مالک سهم پرداخت می شود.

پس از انقضای ده سال باقیمانده وجوه در حکم مال بلاصاحب بوده و باید از طرف بانک و یا اطلاع دادستان شهرستان به خزانه دولت منتقل گردد.

هرزمان پس از تجدید حراج مقداری از سهام به فروش نرسد صاحبان سهام بی نام که به شرکت مراجعه می کنند به ترتیب مراجعه به شرکت اختیار خواهند داشت از خالص حاصل فروش سهام که فروخته شده به نسبت سهام بی نام که در دست دارند وجه نقد دریافت کنند و یا آنکه برابر تعداد سهام بی نام خود سهام با نام تحصیل نمایند و این ترتیب تا وقتی که وجه نقد و سهم فروخته نشده در اختیار شرکت قرار دارد رعایت خواهد شد.

 برای تبدیل سهام بانام مراتب فقط یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد منتشر و مهلتی که نباید کم تر از دو ماه باشد به صاحبان سهام داده می شود تا برای تبدیل سهام خود به مرکز شرکت مراجعه کنند.

پس از انقضای مهلت مذکور برابر تعداد سهامی که تبدیل نشده است سهام بی نام صادر و در مرکز شرکت نگاهداری خواهد شد تا هر موقع که دارندگان سهام با نام به شرکت مراجعه کنند سهام با نام آنان اخذ و ابطال و سهام بی نام به آن ها داده شود.

پس از تبدیل کلیه سهام بی نام به بانام و یا تبدیل سهام بانام به بی نام و یا حسب مورد پس از گذشتن هر یک از مهلت های مشخص برای شرکت باید مرجع ثبت شرکت ها را از تبدیل سهام خود کتباَ مطلع سازد تا مراتب طبق مقررات به ثبت رسیده و برای اطلاع عموم آگهی شود.

دارندگان سهامی که بر طبق موارد فوق سهام خود را تعویض ننموده باشند نسبت به آن سهام حق حضور و رای در مجامع عمومی صاحبان سهم را نخواهند داشت.