در تبدیل سهام بی نام به سهام با نام ، باید مراتب در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد ، سه نوبت هر یک به فاصله پنج روز منتشر و مهلتی که کمتر از شش ماه از تاریخ اولین آگهی نباشد ، به صاحبان سهام داده شود تا برای تبدیل سهام خود ، به مرکز شرکت مراجعه کنند . در آگهی تصریح خواهد شد که پس از انقضای آگهی مزبور ، کلیه سهام بی نام شرکت باطل شده تلقی می گردد .

سهام بی نامی که ظرف مهلت مذکور برای تبدیل به سهام با نام به مرکز شرکت تسلیم نشده باشد ، باطل محسوب و برابر تعداد آن ، سهام با نام صادر و وسیله شرکت ، در بورس اوراق بهادار یا از طریق حراج ، فروخته خواهد شد . آگهی حراج ، حداک ثر تا یک ماه پس از انقضای مهلت شش ماه مذکور ، فقط یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار فوق الذکر ، منتشر می شود . فاصله بین آگهی و تاریخ حراج ، حداقل ده روز و حداکثر یک ماه خواهد بود . در صورتی که در تاریخ تعیین شده ، تمام یا قسمتی از سهام به فروش نرسد ، حراج تا دو نوبت ، طبق شرایط فوق ، تجدید خواهد شد . از حاصل فروش سهام با نام مزبور ، بدواً هزینه های م ترتبه کسر می گردد و مازاد آن وسیله شرکت به حساب بانکی سودآور سپرده می شود .

در صورتی که سهام باطل شده مزبور که در اختیار مالک باقی مانده است ، ظرف ده سال از تاریخ فوق الذکر ، به شرکت مسترد شود ، مبلغ سپرده و سود متعلق به آن ، به دستور شرکت از طرف بانک به مالک سهم پرداخت می شود . پس از سپری شدن ده سال ، مبلغ سپرده و سود آن در حکم مال بلاصاحب بوده و باید از طرف بانک با اطلاع « دادستان شهرستان » ، به خزانه دولت منتقل گردد .

هرگاه پس از تجدید حراج ، مقداری از سهام به فروش نرسد ، صاحبان سهام بی نام ، در صورتی که به شرکت مراجعه کنند ، به ترتیب مراجعه به شرکت ، اختیار خواهند داشت که از خالص حاصل فروش سهامی که فروخته شده است به نسبت سهام بی نامی که در دست دارند ، وجه نقد دریافت کنند و یا آن که برابر تعداد سهام بی نام خود ، سهام با نام تحصیل نمایند . این ترتیب تا وقتی که وجه نقد و سهم فروخته نشده ، هر دو در اختیار شرکت قرار دارد ، رعایت خواهد شد . به عبارت دیگر حاصل فروش سهم بی نام ، مخصوص دارنده آن نیست و هر دارنده سهم بی نام ، در صورت مراجعه می تواند از آن استفاده کند .