تبدیل سهام با نام به سهام بی نام  ، مراتب فقط یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد ، منتشر می شود . و مهلتی که نباید کمتر از دو ماه باشد به صاحبان سهام با نام داده می شود که برای تبدیل سهام خود به سهام بی نام ، به مرکز شرکت مراجعه کنند . پس از انقضای مهلت مذکور ، برابر تعداد سهامی که تبدیل نشده است ، سهام بی نام صادر و در مرکز شرکت نگهداری خواهد شد ، تا هر موقع که صاحبان سهام با نام به شرکت مراجعه کنند ، سهام با نام آنها اخذ و ابطال گردد و سهام بی نام به آنها داده شود .

پس از تبدیل کلیه سهام با نام به بی نام یا بالعکس و یا حسب مورد پس از سپری شدن هر یک از مهلتهای فوق الاشعار ، شرکت سهامی باید مرجع ثبت شرکت را از موضوع کتباً مطلع سازد تا مراتب طبق مقررات به ثبت برسد و برای اطلاع عموم آگهی شود . دارندگان سهامی که ، سهام  خود را تعویض نکرده باشند ، نسبت به آن سهام ، حق حضور و رأی در مجامع عمومی صاحبان سهام را ، نخواهند داشت .