برای تاسیس شرکت سهامی عام لازم است که مؤسسین برای اموری که شرکت در آن زمینه فعالیت خواهد کرد و در اساسنامه به عنوان « موضوع شرکت » قید خواهد شد ، از مراجع ذیربط یا اتحادیه صنفی ، مجوز یا پروانه کسب دریافت دارند . در غیر این صورت ، مرجع ثبت از ثبت شرکت خودداری خواهد کرد . و باید برای نام شرکت همان طور که ( شماره 9 ) گفته شد ، از مرجع ثبت نظر موافق دریافت کند .

مؤسسین باید اقلاً بیست درصد سرمایه شرکت را خود تعهد کنند و لااقل سی و پنج درصد مبلغی را که تعهد کرده اند ، در حسابی به نام « شرکت در شرف تأسیس » که در نزد یکی از بانکها افتتاح می کنند ، واریز نمایند . پس از تهیه طرح اساسنامه شرکت و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام ، آنها را همراه اظهارنامه ای که تکمیل خواهند کرد، در تهران به « اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری » و در خارج از تهران در محلهایی که اداره مزبور دایر است به آن اداره و در محلهایی که این اداره دایر نیست به « اداره ثبت اسناد و املاک » تسلیم نمایند .

هرگاه قسمتی از تعهد مؤسسین به صورت غیرنقد باشد ، لازم است که عین آن یا مدارک مالکیت آن را ، در همان بانکی که برای پرداخت مبلغ نقدی ، حساب باز کرده اند ، بسپارند و گواهی بانک را که در این خصوص صادر می کند ، به همراه سایر ضمائم اظهارنامه و ضمائم و تطبیق مندرجات آنها با قانون ، اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی را صادر خواهد کرد . تعهد مؤسسین می تواند به صورت غیر نقد باشد . در شرکت سهامی عام این نوع تعهد در سرمایه گذاری اختصاص به مؤسسین دارد و پذیره نویسان نمی توانند سرمایه گذاری به صورت غیرنقدی داشته باشند . این امر از ماده 76 و تبصره ماده 6 لایحه اصلاح قانون تجارت مستفاد می شود .