هرگاه شرکت در چندین حوزه ثبتی شعبه داشته باشد انتشار خلاصه منضمات دفتر مرکزی شرکت  برای کلیه شعب نیز ضروری می باشد.

ثبت شعبه شرکت به دو شکل ممکن است : نخست این که در موقع ثبت خود شرکت شعبه نیز ثبت گردد که در این صورت ضمن انتشار خلاصه شرکت نامه ، محل شعبه شرکت در آگهی باید ذکر و آگهی مزبور برای انتشار در جراید محلی ضمن رونویس تقاضانامه و منضمات آن به اداره ثبتی که شعبه شرکت در آنجا واقع است ارسال  شود. دیگر این که پس از اتمام  ثبت شرکت برای تاسیس شعبه اقدام شود. در این حالت  با  شعبه شرکت مانند تغییرات پس از برخورد می شود  که ذیل ثبت شرکت به ثبت رسیده وجداگانه  آگهی می شود سپس آگهی مزبور و رونویس تقاضانامه و منضمات به حوزه ثبتی  محل شعبه ارجاع داده می شود. در هر حال مدیر شعبه و یا کسی که از طرف شرکت در شعبه مزبور حق امضاء دارد یعنی امضاء او برای شرکت الزام آور است باید معرفی ونام او در  آگهی منتشر شود.

از همراهی شما عزیزان صمیمانه سپاسگزاریم.