باید سعی شود که انتخاب هیأت مدیره جدید هم زمان با انقضای مدت مأموریت هیأت مدیره قبلی صورت گیرد ولی برای مواردی که چنین نباشد، جهت جلوگیری از ایجاد شدن خلأ قرار گیرد.

مدیریت و برای معوق نماندن امور شرکت، قانون به بیان فوق، هیأت مدیره سابق را مکلف کرده است تا انتخاب هیأت مدیره جدید و اعلام قبولی انتخاب شدگان، مسئولیت امور شرکت را بر عهده داشته باشد.

علاوه بر آن ماده 136 مزبور، مقرر می دارد که هرگاه «مراجع موظف» به دعوت مجمع عمومی، به وظیفه خود عمل نکنند، (یعنی مجمع را برای انتخاب هیأت مدیره جدید دعوت ننمایند)، هر ذی نفع می تواند از مرجع ثبت شرکتها درخواست کند که مجمع عمومی عادی را، برای انتخاب مدیران جدید، دعوت نماید.