باید سعی شود که انتخاب هیأت مدیره جدید هم زمان با انقضای مدت مأموریت هیأت مدیره قبلی صورت گیرد ولی برای مواردی که چنین نباشد ، جهت جلوگیری از ایجاد شدن  خلأ قرار گیرد . مدیریت و برای معوق نماندن امور شرکت ، قانون به بیان فوق ، هیأت مدیره سابق را مکلف کرده است تا انتخاب هیأت مدیره جدید و اعلام قبولی انتخاب شدگان ،  مسؤولیت امور شرکت را بر عهده داشته باشد .

علاوه بر آن ماده 136 مزبور ، مقرر می دارد که هرگاه « مراجع موظف » به دعوت مجمع عمومی ، به وظیفه خود عمل نکنند ، ( یعنی مجمع را برای انتخاب هیأت مدیره جدید دعوت ننمایند ) ، هر ذی نفع می تواند از مرجع ثبت شرکتها درخواست کند که مجمع عمومی عادی را ، برای انتخاب مدیران جدید ، دعوت نماید .