اکثریت لازم برای اخذ تصمیم شرکت : به تصریح ماده 75 لایحه اصلاح قانون تجارت ، در مجمع عمومی مؤسس ، کلیه تصمیمات بایدب ا اکثریت دو ثلث آراء حاضرین اتخاذ شود . از این تصریح معلوم می گردد که انتخاب اعضای اولین هیأت مدیره و همچنین انتخاب اولین بازرس یا بازرسان ، اعم از اصلی و علی البدل ، نیز که به تصمیم مرجع مزبور به عمل می آید ، باید با همین اکثریت دو سوم آرا ء حاضر در جلسه صورت گیرد . یادآوری می شود ، همان طور که ( شماره 39 ) گفته شد ، در مجمع عمومی مؤسس کلیه مؤسسین و پذیره نویسان حق حضور دارند و هر سهم دارای یک رأی می باشد .

لازم است اشاره شود از آنجا که « در شرکت سهامی خاص تشکیل مجمع عمومی مؤسس الزامی نیست » ، لذا در این شرکتها ، در صورتی که به تشکیل مجمع عمومی مؤسس اقدام نشود ، انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان به وسیله سهامدارن به عمل آمده و در صورت جلسه ای قید و به امضای کلیه آنها می رسد .

نکته قابل ذکر این است که علاوه بر این که دست یافتن به اکثریت دو سوم در مورد همه اعضای هیأت مدیره و بازرسان به سهولت ممکن نخواهد بود، در موردی هم که در دوره اول رأی گیری اکثریت مذکور برای تمام یا برخی از داوطلبان سمتهای مزبور حاصل نشود ، قانون ، بیانی در تجویز رأی گیری مجدد ندارد . ولی چون ، علی رغم سکوت قانون ، ناچار باید به تجدید اخذ رأی مبادرت کرد ، ناگزیر باید انتخاب با همان اکثریت دو سوم آراء انجام شود که در این صورت ممکن است باز هم برخی از داوطلبان مانند دوره نخست رأی گیری ، موفق به کسب دو سوم آراء نشوند . این وضع به خصوص در انتخاب اعضای هیأت مدیره شرکت سهامی عام ، که تعداد آنها نباید از پنج نفر کمتر باشد .

در هر حال نارسایی قانون را در این که در مورد فوق می توان به رأی گیری مجدد اقدام کرد یا چند دفعه می توان به تجدید رأی گیری مبادرت نمود ، باید با پیش بینی در اساسنامه ، رفع کرد . بدیهی است در این پیش بینی باید ضوابط قانونی مراعات شود ، زیرا ، همان طور که معلوم است ، اساسنامه نمی تواند مخالف قانون باشد .