ورقه قرضه ، ورقه ای است قابل معامله و معرف مبلغی وام با سود معین که تمامی یا اجزاء آن در  موعد یا مواعد معینی باید مسترد گردد . برای ورقه قرضه ممکن است علاوه بر سود ، حقوق دیگری نیز شناخته شود . مانند این که ورقه قرضه قابل تعویض با سهام شرکت یا قابل تبدیل به سهام شرکت باشد .

 منحصراً شرکت سهامی عام می تواند تحت شرایط مقرر اوراق قرضه منتشر کند . دارندگان اوراق قرضه حق دخالت در اداره امور شرکت سهامی را ندارند و فقط طلبکار شرکت محسوب می شوند . ورقه قرضه ممکن است به قطعات تقسیم شود . ولی در هر بار انتشار ، مبلغ اسمی اوراق قرضه ، و ایضاً مبلغ اسمی قطعات آن ، اگر باشد ، باید متساوی باشد . یادآوری این نکته لازم است که پذیره نویسی و خرید اوراق قرضه ، عمل تجاری نمی باشد .